Förbättra vård och stöd till patienter som utsätts för våld i nära relation

Projektet genomförs på tre enheter inom Södertälje psykiatricentrum och syftar till att vårdpersonal ska bli bättre på att upptäcka patienter som är eller har varit utsatta för våld i nära relation och ge dessa patienter rätt vård och stöd. Projektet kommer också att öka kunskapen om hur vanligt det är att patienter inom psykiatrin (både öppenvården och slutenvården) är, eller har varit, utsatta för våld i nära relation.

Verksamhet: Enhet våld i nära relationer

Ämne: Våld i nära relationer

Projektledare: Mindy Olsson, kurator - Södertälje psykiatricentrum och Karin Dahlström, psykolog - APC

 

Beskrivning

Syfte

Projektet syftar till att vårdpersonal inom Södertälje psykiatricentrum ska bli bättre på att upptäcka patienter som är eller har varit utsatta för våld i nära relation och ge dessa patienter rätt vård och stöd. Projektet kommer också att öka kunskapen om hur vanligt det är att patienter inom psykiatrin (både öppenvården och slutenvården) är, eller har varit, utsatta för våld i nära relation.  

Bakgrund

Ungefär 7 procent av befolkningen utsätts varje år för våld i en nära relation. Att utsättas för våld i nära relation har ofta allvarlig påverkan på både den psykiska och fysiska hälsan. Det är därför av vikt att vårdpersonal får kännedom om våldsutsatthet för att kunna ge rätt vård och stöd till patienten. Våld är dock sällan den explicita orsaken till att människor söker vård. Att kunna ställa rätt frågor vid misstanke om att en person blivit utsatt för våld och veta hur processen för fortsatt omhändertagande ser ut är därför centralt.

Metod

Projektet innefattar att utveckla ett tydligt metodstöd till vårdpersonal avseende hur de kan fråga om våldsutsatthet samt vilken typ av vidare stöd som kan erbjudas patienterna. Metodstödet utvecklas av en arbetsgrupp bestående av representanter för olika yrkesgrupper inom enheterna med stöd från enheten Våld i nära relationer inom APC.

Vårdpersonal kommer under en viss tidsperiod under 2020 att rutinmässigt och vid specifika tidpunkter i vårdprocessen att fråga patienter om de varit utsatta för våld i nära relation samt dokumentera svaren enligt framtagna riktlinjer. De patienter som uppger att de är eller har varit utsatta kommer att hänvisas till vidare stöd och vård enligt de framtagna riktlinjerna. Vid projektets slut kommer data att analyseras och sammanställas avseende hur vanligt det är med utsatthet för våld i nära relation.

Förväntade resultat

  • Ökad kunskap om hur vanligt det är att patienter som söker vård vid Södertälje psykiatricentrum är, eller har varit, utsatta för våld i nära relation.
  • Att vårdpersonal i större utsträckning ställer frågor till patienterna om erfarenheter av våld i nära relation
  • Ökad upptäckt av utsatthet för våld i nära relation
  • Förbättrat stöd till patienter som berättar att de har utsatts för våld i nära relation