Processkarta - ett stöd i neuroteamets arbete

En utbildning av Akademiskt primärvårdscentrum resulterade i en processkarta som kan bidra till en trygg och jämlik rehabilitering för personer med stroke och deras närstående.

Verksamhet: APC Fortbildning

Ämne: Rehabilitering, Stroke/förvärvad hjärnskada

Målgrupp: Arbetsterapeut, Enhetschef, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Kurator, Logoped

Projektledare: Carmen Wärlinge

Projektmedlemmar: Britta Langwagen Jakobsson, Marianne Braman Eriksson, Rebecca Åhlgren, Johanna Elnäs

Handledare: Christina Eriksson/Carmen Wärlinge

Finansiering: APC - Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada


Beskrivning

Tidig rehabilitering efter en stroke är viktigt för att den som drabbats och närstående ska kunna fungera så bra som möjligt i vardagen efter hjärnskada. Men ofta saknas en tydlig struktur som effektivt stödjer rehabiliteringen. En utbildning av Akademiskt primärvårdscentrum resulterade i konkreta förslag som kan bidra till en trygg och jämlik rehabilitering i primärvården. Ett exempel är den processkarta neuroteam Rehab Nordväst tagit fram.

Inom primärvårdsrehabilitering, Region Stockholm, har neuroteamen en viktig roll för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående. De erbjuder teambaserad rehabilitering i hemmiljö för att uppnå bästa möjliga funktion. Teamen består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped med tillgång till neuropsykolog.

Brister i samordning mellan aktörer och professioner, kunskapsluckor, geografiska skillnader och olika socioekonomiska förutsättningar gör det ofta svårt att skapa en trygg och jämlik rehabilitering. Ett bidrag till förbättringsarbete är en interprofessionell utbildning i hjärnskaderehabilitering för neuroteam.

Kursen arrangerades av Kunskapsteamet stroke/förvärvad hjärnskada vid Akademiskt primärvårdscentrum. Kursdeltagare (n=25) från sju team deltog, minst två professioner från varje team var representerade.

Innan kursen fick varje team förbereda två fallbeskrivningar som utgjorde grunden för reflexion och diskussion om arbetssätt och utformning av individuell rehabiliteringsplan. Föreläsningar om teamstruktur, processarbete och neuropsykologi varvades med gruppdiskussioner.

Teamen fick som hemuppgift att formulera en plan för sitt teamarbete samt utforma två teamgemensamma personcentrerade individuella rehabiliteringsplaner med utgångspunkt från fallbeskrivningarna. Insatserna följdes därefter upp på teamets arbetsplats av kursledarna tillsammans med hela teamet och enhetschef.

Resultat

Neuroteam Rehab Nordvästs uppgift resulterade i en processkarta som visualiserar utformningen av en individuell rehabiliteringsplan. Processkartan ger en överblick och beskriver flödet under perioden som patienten är inskriven. Den visar olika insatser som ska genomföras.

Processkartan bidrar bland annat till:

  • Att göra relevanta bedömningar avseende problem och resurser.
  • Att inte missa viktiga faktorer som kan inverka på rehabiliteringsperiodens mål.
  • Att vara ett stöd för team, patient och närstående, inte minst inför avslut.

Processkartan är ett stöd för samsyn och trygghet i teamet och kan skapa förutsättningar för en mer jämlik vård. Implementering av kartan har påbörjats i neuroteam Rehab Nordväst och ska utvärderas.

Projektet presenterades på Stroketeam-kongressen 2018.

Bild över processkartan

Processkarta stroke.JPG

Senast ändrad 2024-06-25