Primärvårdsläkarnas perspektiv på frågor gällande arbetsmiljö och välbefinnande

Författare: Maryam Zandi

E-post: maryam.zandi@sll.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Brommaplans vårdcentral

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Marina Taloyan

 

ABSTRACT

Bakgrund

Förutsättningar för allmänläkarna innehåller alltmer ökade krav, ansvar och arbetsbörda. Det leder till att fler väljer att byta inriktning och färre vågar att välja allmänmedicin som sin specialitet. Ersättningsmodellen ändras med regeringsbyte, vilket innebär inte alltid en positiv förändring.

Syfte

Att studera erfarenheter och upplevelser av egna arbetsmiljöer och välbefinnande samt faktorer som bidra alternativ hindrar primärvårdsläkare att stanna kvar.

Material & metod

Studien har en kvalitativ ansats. Vi har tagit fram meningsbärande enheter och kondenserat och kodat dessa meningar och placerat de i subkategorier och kategorier. Författaren har använt sig av bekvämligheturvalet och genomfört kognitiva intervjuer av 13 läkare i Region Stockholm om ifyllning av en enkät med frågor kring arbetsmiljö och välbefinnande. Transkriberade intervjuer har analyserats av både handledaren och uppsatsförfattaren med innehållsanalys.

Resultat

Läkarnas upplevelse av arbete inom primärvården efter innehållsanalysen resulterade i ett tema baserat på fem kategorier. Analys av materialet resulterade i ett tema ”Att hitta svåra patienter och att följa upp de eller hålla tidsramar för att dagen ska rulla på? - en konflikt mellan läkarnas och verklighetens bild av vården”. Följande kategorier ingick i teman: 1) vårdens förutsättningar; 2) läkarnas idealbild och 3) strategier för att förverkliga sin idealbild.

Slutsats

Det finns en konflikt mellan läkarens bild och verkligheten av primärvården. Det finns potential av förbättringar av arbetsmiljövillkor. Deltagarna ville ha kontroll över sin tidbok i större utsträckning än de hade. Att öka kraven utan förändring av förutsättningar kan leda till at fler väljer sluta på primärvården och färre vill börja arbeta på vårdcentralerna.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta