Prevalens av akut mediaotit hos barn mellan 1-12 år på Storvretens vårdcentral under åren 2019 och 2020 och påverkan av Covid-19

Författare: Hazem Makadsi

E-post: hazem.makadsi@storvretensvardcentral.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Storvretens Vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-12-16

Vetenskaplig handledare: Mohammed Saliem

 

ABSTRACT

Bakgrund

Akut mediaotit är en väldigt vanlig bakterieinfektion hos barn. VISS riktlinjer är aktiv exspektans hos barn mellan 1–12 år vid akut okomplicerad mediaotit. Covid-19 har påverkat vården väldigt mycket. Uthämtningen av antibiotika på recept har minskat särskilt för luftvägsinfektioner.

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka om covid-19 har påverkat prevalens av AOM på Storvretens vårdcentral och om läkarna på vårdcentralen förhåller sig till VISS riktlinjer gällande behandling av AOM för barn mellan 1–12 årsåldern.

Material & metod

Studien var en kvantitativ retrospektiv journalstudie. Studiepopulationen utgjordes av patienter på Storvretens Vårdcentral som har fått diagnosen akut mediaotit registrerat i sin journal under perioden 2019 samt 2020.

Resultat

Andelen diagnosticerade AOM i relation till antalet läkarbesök var 82/944 (8,7%) för år 2019 och 38/567 (6,7%) för år 2020. Totalt 60 patienter inkluderades år 2019 utav dessa var 31/60 (52%) komplicerade och 29/60 (48%) icke komplicerade AOM. Totalt 27 patienter inkluderades år 2020 utav dessa var 15/27 (56%) komplicerade och 12/27 (44%) icke komplicerade AOM. Nästan var femte icke komplicerad AOM behandlades med exspektans för år 2019. Ungefär var tredje icke komplicerad AOM behandlades med exspektans för år 2020. Ingen signifikant skillnad har kunnat ses avseende antibiotikaförskrivningen, antal diagnosticerade och komplicerade AOM mellan dessa år (p=0,11, p=0,2, p=0,64).

Slutsats

Storvretens vårdcentral hade låg följsamhet till VISS riktlinjer avseende exspektans behandling av okomplicerad AOM hos barn mellan 1–12 år. Covid-19 har minskat lite av prevalensen och antibiotikaförskrivningen av akut mediaotit, men ingen signifikant skillnad har kunnat ses (p=0,11).

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta