Personcentrerat omhändertagande vid diabetes och stroke

I Region Stockholm finns 85.000 personer med typ 2 diabetes, och ca 7000 personer lever med stroke. Hur många personer med diabetes som drabbas av stroke är inte verifierat. En av riskfaktorerna är diabetes, där ca 23 % av alla individer i Sverige som har fått stroke har diabetes. De flesta personer med diabetes följs upp i primärvården men rutiner för årlig uppföljning av personer med stroke är otillräcklig.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Äldres hälsa

Målgrupp: Sjuksköterska

Projektledare: Kaija Seijboldt

Projektmedlemmar: Carmen Wärlinge

 

Beskrivning

Syfte

Att identifiera personer med diabetes och stroke, för ett personcentrerat stöd och omhändertagande i primärvården. Personer med typ-2-diabetes följs vanligtvis upp i primärvården och de bör vara rustade för systematisk kvalitetssäker diabetesvård. Risken för både hjärt–kärlsjukdom och stroke ökar med stigande HBa1C och duration. Diagnoskoden för stroke faller ofta bort och behöver lyftas i primärvården.

Metod

Andel personer med diabetes som följs upp och ska registeras för årlig uppföljning enligt Nationella riktlinjer för stroke. Detektionsgraden för stroke ligger lågt. Diabetesvården har en struktur som kan nyttjas för att identfiera patienter som har både diabetes och stroke. APC ger stöd genom fortbildning om stroke och diabetes. Data från Primärvårdskvalitet  följs upp över tid, före och efter fortbidlningsinsatsen.

Resultat/förväntade resultat

Ökad andel patienter med diabetes som också är identifierade med stroke, och som får en årlig uppföljning enligt Nationella riktlinjer vid stroke.

Betydelse

Jämlik vård för personer med diabetes och stroke.

Senast ändrad 2021-02-02