Övervikt och fetma hos barn - Finns evidens för att livsstilsinriktad behandling av barn kan förebygga utvecklingen av övervikt och fetma?

Författare: Anna-Lisa Thorén

E-post: anna-lisa.thoren@sll.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Gustavsbergs VC

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-12-16

Vetenskaplig handledare: Maria Fröberg

 

ABSTRACT

Bakgrund

Övervikt och fetma ökar bland både vuxna och bland barn i Sverige och globalt. Generellt behandlas i Sverige idag överviktiga barn först när de uppnått Iso-BMI 30, d.v.s det BMI som motsvarar graden fetma hos en vuxen individ. Även övervikt har dock negativa hälsokonsekvenser för en individ och övervikt ökar risken för att utveckla fetma.

Syfte

Att belysa frågan om det finns en vinst i livsstilsbehandling av barn som prevention mot att de utvecklar övervikt och fetma.

Material & metod

Studien är en systematisk litteraturstudie som inkluderar randomiserade kontrollerade studier (RCT studier). Sökningar har gjorts i PubMed från 2011 till 2021. Fem studier inkluderades i litteraturanalysen efter urvalsbedömning, relevansbedömning och bedömning av studiekvalitét. Fyra av dessa studier var skolbaserade interventionsstudier som syftade till prevention av övervikt och fetma. Alla barn i interventions- respektive kontrollgrupperna behandlades lika oavsett vikt. I den femte studien valdes elever med övervikt och fetma ut och genomgick ett behandlingsprogram.

Resultat

Fyra av de fem studier som analyserats visade att zBMI minskade eller hade en lägre ökningsgrad bland de barn som deltagit i livsstilsinriktad behandling mot övervikt och fetma jämfört med kontrollgrupperna.

Slutsats

Studieresultatet pekar på att livsstilsinriktad behandling av barn på gruppnivå kan förebygga utvecklingen av fetma. Med tanke på den globala trenden med viktökning bör det finnas ett intresse för att implementera preventiv behandling mot fetma inom vård eller skola. Fler studier behövs för att avgöra hur en sådan behandling bäst bör utformas.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta