Opiodförskrivning på Husläkarna i Österåker - Föregås recept av dokumenterad klinisk smärtbedömning?

Författare: Rasmus Johansson

E-post: rasmus.johansson@ptj.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Husläkarna i Österåker

Program/kurs: VESTA VP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Aurelija Dubicke

 

ABSTRACT

Bakgrund

Opioider är en beroendeframkallande läkemedelsgrupp som används främst som smärtmedicinering. Rekommendationerna är att hålla förskrivningen så låg som möjligt under så kort tid som möjligt för att undvika toleransutveckling och beroende.

Syfte

Syftet med studien är att utvärdera huruvida opioidförskrivning på Husläkarna i Österåker (HiÖ) föregås av dokumenterad smärtproblematik, samt huruvida det föreligger någon skillnad i hur man handlägger patienter utifrån kön och ålder.

Material & metod

Studien är en kvantitativ, retrospektiv journalstudie. Studiepopulationen utgjordes av patienter som fått opioider utskrivna på HiÖ under november 2019. Informationen inhämtades med programmet Medrave4 och journalsystemet TakeCare. Patienterna indelades i grupper efter kön och ålder, och deras journaler granskades för att se om det fanns någon dokumenterad smärtanamnes inom 3, 6 och 12 månader före receptet förskrivits. Grupperna jämfördes därefter för att se om det förelåg någon statistiskt signifikant skillnad i dokumentationen mellan grupperna.

Resultat

Av 188 patienter inkluderades 170 i studien. 112 kvinnor och 58 var män. 62 av patienterna var 65 år eller äldre, och 108 var yngre än 65 år. Totalt 76,5% av patienterna hade en dokumenterad smärtanamnes 12 månader eller mindre innan receptet utfärdats. Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde uppmätas mellan de olika grupperna.

Slutsats

På HiÖ finns en klar förbättringspotential vad gäller dokumentation av smärta som föranleder opioidförskrivning.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta