Ny arbetsmodell ska förebygga fallskador bland äldre

Projektet syftar till att undersöka om en arbetsmodell där fysioterapeuter och hemtjänstpersonal har ett tätt samarbete kring fallförebyggande träning kan användas för att motivera äldre att träna fallpreventivt.

Verksamhet: AVC Danderyd

Ämne: Äldres hälsa

Projektledare: Lina Palmlöf, FoU Nordost

Projektmedlemmar: Christina Olsson, Jenny Nilsson, Monika Grahn, Ingela Avan, Rita Berg

 

Beskrivning

Ett träningsprogram med balans- och styrketräning för att minska fallskador bland äldre har rönt framgång i Nya Zeeland. Nu har metoden testats i ett pilotprojekt med bland andra AVC Mörby i norra länsdelen.

Syfte

Att undersöka om en arbetsmodell där fysioterapeuter och hemtjänstpersonal har ett tätt samarbete kring fallförebyggande träning kan användas för att motivera äldre att träna fallpreventivt.

Metod

Arbetsmodellen bygger på att två fysioterapeuter som arbetar med hemrehabilitering i primärvården utbildats i Otago och 20 anställda inom hemtjänsten har fått introduktion i hur övningarna som ingår kan utföras och hur de kan stödja sina klienter under träningen. Sexton brukare/patienter som fyllt 75, har ökad risk att falla och har hemtjänst har fått ett individuellt utformat träningsprogram enligt Otago. Med stöd av hemtjänstpersonal har den äldre tränat styrke- och balansövningar i hemmet två gånger i veckan under en tremånadersperiod. Före och efter träningsperioden har de äldre skattat sin livskvalitet och rädsla att falla och genomfört funktions- och balanstest. Projektet har genomförts i samverkan mellan FoU Nordost, AVC Mörby, hemtjänsten och biståndshandläggarenheten i Danderyds kommun.

Resultat

Arbetsmodellen uppfattades som ett sätt att effektivisera hemrehabiliteringen eftersom fysioterapeuternas kompetens användes på ett bättre sätt och modellen gav ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt. Den verkar även kunna bidra till ett mer re­habiliterande arbetssätt hos hemtjänsten då personalen har fått ökad förståelse för den äldres funktionsnivå och vad hen klarar, och den gemensamma träningen har bidragit till att generellt förstärka relationen mellan hemtjänstpersonal och den äldre. Att träna med hemtjänstpersonalen har beskrivits som motivations- och trygghetshöjande för den äldre.

Hemtjänstpersonalen tycker att utbildningen de fått är bra men uttrycker samtidigt behov av något ytterligare stöd för att känna sig helt trygga med att stödja kunden vid vissa av övningarna. Hemtjänstpersonal och fysioterapeuter uttrycker båda ett behov av att få till ett bättre flöde för kommunikation mellan sig själva och i relation till de äldre personerna som tränar.

Det är fysioterapeuternas ansvar att bedöma om patienten klarar ett hemträningsprogram och det är en förutsättning att säkerställa det för att skriva ett egenvårdsintyg. Fysioterapeuterna efterfrågar mer information och diskussion kring hur egenvårdsintyget kan och bör användas.

För att arbetssättet ska bli säkert för de äldre är det viktigt är att hemtjänstpersonalen vet riskerna med träning och att de har förståelse för de säkerhetsaspekter som behöver beaktas, likväl som i hemtjänstens övriga arbete där de stödjer patienten i olika moment av vardagssysslor och aktiviteter.

Det finns ett behov av att fortsätta undersöka vilken målgrupp man ska prioritera för denna typ av insats för att göra arbetssättet effektivt och hållbart.

Rapport

Projektet finns presenterat i en rapport som kan hämtas på FoU Nordosts hemsida: Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer – ett pilotprojekt för att utveckla och testa en arbetsmodell. FoU-rapport nr 34/2019. Lina Palmlöf, Charlotte Klinga, Åsa Hedberg Rundgren

Betydelse/förväntad betydelse

Resultatet från projektet kan utgöra grund för en större studie.

Senast ändrad 2021-03-02