Modell för bra stöd kring amning och föräldraskap

Huvudsyfte med detta projekt är att studera föräldrars upplevelse av stöd från BVC när det gäller amning och uppfödning.

Verksamhet: AVC St: Erik

Ämne: Nutrition, Omvårdnad

Målgrupp: AT-läkare, Distriktssköterska, Kurator, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska, Studerande

Projektledare: Panos Papachristou

Projektmedlemmar: Sofia Zwedberg, Mia Barimani, Janica Ahl, Barbro Ljungberg

 

Beskrivning

BHV-sjuksköterskan har en viktig roll i att ge föräldrar stöd om amning och föräldraskap. Men vilket stöd ska ges och hur ska det kommuniceras? Det vill ett forskarteam vid AVC S:t Erik undersöka. Både nyblivna föräldrar och BHV-sjuksköterskor ska få delge sina erfarenheter, synpunkter och önskemål.

Att ge en balanserad rådgivning i uppfödningsfrågor och samtidigt stärka föräldraskapet är en utmanande uppgift. Det finns många studier som visar vikten av stöd från såväl professionen som de nära anhöriga för amningsframgång. Så vitt vi vet finns mycket lite beskrivet om vad föräldrar önskar i form av stöd och rådgivning från BVC-sköterskan. Socialstyrelsen efterfrågar särskilt riktlinjer och rekommendationer för att få en mer jämlik nationell barnhälsovård och konstaterar att det saknas forskning inom området (Vägledning för barnhälsovården, 2014). Syftet är att hitta ett koncept för hur BVC sköterskor kan optimera sitt stöd till föräldrar i uppfödningsfrågor och samtidigt stärka föräldraskapet där också partnern inkluderas.

Huvudsyfte med detta projekt är att studera föräldrars upplevelse av stöd från BVC när det gäller amning och uppfödning. Specifika frågeställningar är:

  1. Känner föräldrar förtroende för BHV-sköterskan när det gäller råd om uppfödning?
  2. Får föräldrar den hjälp och det stöd de vill ha från BVC kring frågor som rör uppfödning?
  3. Hur upplever föräldrar mötet med BHV-sköterskan när de är hjälpsökande?
  4. Känner föräldrar sig delaktiga och respekterade i de beslut som tas på BVC som rör uppfödningsfrågor?
  5. Är det någon skillnad av upplevelsen vid kontakt, delaktighet samt stöd från BVC och BHV sköterskan mellan olika socioekonomiska områden i Stockholm?
  6. Är det någon skillnad av upplevelsen vid kontakt, delaktighet samt givet stöd från BVC och BHV-sköterskan beroende på föräldrars ålder och/eller antalet barn i familjen och/eller i socioekonomiskt olika områden?

Att sammanfoga frågeställningarna om uppfödning och hur man kan balansera dessa frågor med stödjande föräldraskap som upplevs stärkande och positivt i rådgivningen; är inte tidigare gjort och har stor relevans för hur BVC ska kunna optimera sitt stöd till föräldrar. Det finns mycket forskning om vad som främjar amning men knappt något om BVC-sköterskans roll och förutsättningar eller hur föräldrar upplever stödet från BVC. Partnern är en viktig person som ofta är förbisedd som vi avser inkludera i samtliga steg i projektet.

Studien är en kvalitativ forskningsstudie med en enkätdel och en intervjudel. Samtliga föräldrar kommer att tillfrågas om deltagande i studieenkäten under en 6 månaders period, i samband med barnets 6-månaders kontroll hos BHV-sköterskan - på 4 - 8 BVC enheter i Stockholms län (2-4 enheter i ett område med hög CNI respektive 2-4 enheter med låg CNI; Care Need Index.). I den fortsatta fördjupade intervjuudelen av studien samlas fokusgrupper med partners till kvinnor som avslutat amningen tidigare än vad de önskat, för en semistrukturerad intervju. Även professionens erfarenheter och upplevelser av både bra och mindre bra stöd kring såväl rådgivning runt uppfödningsfrågor som av föräldrarollen kommer att undersökas med liknande intervjuupplägg.

Sammantaget planeras forskningsresultatet mynna ut i utvecklande av ett koncept för optimalt stöd i uppfödningsfrågor till båda föräldrarna. BVC sköterskan har en långvarig och viktig roll i uppfödningsfrågor och utvecklandet av ett tryggt föräldraskap. Undersökningen förväntas ge förståelse för vad BVC sköterskan behöver i form av riktad utbildning samt utarbetande av ett koncept för hur man kan balansera sin rådgivning och hur partnern kan involveras på ett optimalt sätt.

Senast ändrad 2021-01-05