Lipidsänkande behandling hos patienter med nydiagnostiserad diabetes typ 2 på Alby vårdcentral

Författare: Armen Gasparyan

E-post: armen.gasparyan@regionstockholm.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Alby vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Aurelija Dubicke

 

ABSTRACT

Bakgrund

Diabetes mellitus typ 2 (T2DM) kännetecknas av förhöjd nivå av glukos i blod. På grund av glykering av proteiner och lipider ökar risk för mikro- och makrovaskulära komplikationer. Med ledning av beräkningar utförda med riskmotorn från det nationella diabetesregistret (NDR) kan statinbehandling sättas in vid upptäckt av T2DM.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur väl vi på Alby vårdcentral följer regionala riktlinjer avseende lipidbehandling av patienter med nydiagnostiserad T2DM.

Material & metod

Studien var en retrospektiv kvantitativ journalstudie, i studiepopulationen ingår alla patienter som under perioden 2016-01-01 – 2019-12-31 fick diagnos T2DM på Alby vårdcentral. Data extraherades med hjälp av Medrave 4. Variabler som analyserades var kön, kolesterol, LDL och triglycerider m.m. NDR riskmotorn används för att bedöma lämplighet att starta statinbehandling hos patienter som inte hade statinbehandling.

Resultat

Totalt upptäcktes 291 patienter med T2DM (2,8 %) av 10 400 listade patienter men inkluderades 224 och av dem hade 187 förhöjda blodfetter. Av dessa 187 patienter erhöll 130 patienter (70 %) någon form av statinbehandling och 57 patienter (30 %) hade inte denna behandling. Andelen kvinnor som fick statinbehandling var 44/68 (65 %) och andelen män var 86/119 (72 %). Skillnaden var inte statistiskt signifikant (p=0,36). Bland de 54 patienter var 33(58 %) som skulle ha behandling med statiner om NDR-riskmotorn hade använts.

Slutsats

Bland nydiagnostiserade diabetespatienter vid Alby vårdcentral saknas ofta dokumentation avseende bedömning med ställningstagande till att ge eller avvakta med statinbehandling. NDR- riskmotorn används sällan. Här finns utrymme till förbättring.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta