Lärarskap och ledarskap i föräldrautbildningsgrupper - grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap

Syftet med projektet är att förstå hur lärarskap och ledarskap formas i föräldrautbildningsgrupper, hur det påverkar det kollektiva lärandet, och slutligen hur det påverkar föräldrars upplevelse.

Ämne: Pedagogik

Målgrupp: Hälso- och sjukvårdsforskning

Projektledare: Michael Rosander, Fil. Dr, Docent i psykologi, IBL, Linköpings universitet

Projektmedlemmar:
- Karin Forslund Frykedal, Fil. Dr, IBL, Linköpings universitet
- Anita Berlin, Fil. Dr, APC, Karolinska Institutet
- Mia Barimani, Fil. Dr, APC, Karolinska Institutet
- Gunnar Nilsson, Professor, APC, Karolinska Institutet
- Lena Törnkvist, Docent, APC, Karolinska Institutet

Forskningsledare: Ingrid Hylander, docent, leg. psykolog

Finansiering: Vetenskapsrådet/The Swedish Research Council

 

Beskrivning

Föräldrautbildningsgrupper finns för blivande föräldrar via mödravårdscentralen (MVC) och för nyblivna föräldrar via barnavårdscentralen (BVC) och leds av sjuksköterskor (barnmorskor och BVC-sjuksköterskor). Det finns ca 15000 MVC och BVC-enheter i Sverige och föräldrautbildning upptar 10-15% av deras tid. Det paradoxala är att trots att det är en väletablerad hälsovårdsinsats saknas forskning om dess effektivitet och metoder (Socialstyrelsen, 2009).

Även om ingen formell utbildning som lärare eller som gruppledare finns för sjuksköterskor förväntas de bidra till att nya föräldrar uppnår tre övergripande nationella mål: (a) öka nyblivna föräldrars kunskap om barns utveckling och behov, och förhållandet mellan föräldrar och barn, (b) skapa möjligheter för utökad kontakt mellan föräldrar och mellan föräldrar och sjuksköterskor, och (c) få en inblick i samhälleliga villkor för barn och föräldrar.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet handlar om att förstå hur lärarskapet och ledarskapet formas i föräldrautbildningsgrupper, och att se hur det påverkar det kollektiva lärandet och i slutändan hur det påverkar deltagande föräldrars upplevelse av sitt föräldraskap och sin förmåga att vara förälder.

Metod

Att studera föräldrautbildningsgrupper innebär studie av sjuksköterskornas två roller, som lärare och som gruppledare, men också studie av gruppen föräldrar och interaktionen mellan föräldrar och sjuksköterskor. Det finns ett fokus på uppgiften, hur den förmedlas och tas emot, på mångfald i föräldragruppen, på identifiering med gruppen, på förtroende, samt på kollektiv tilltro till gruppens förmåga att bidra till lärandet. Leder föräldrautbildningen till önskad måluppfyllelse? Påverkar föräldrautbildningen föräldrarnas tilltro till sin egen föräldraroll samt till funktionen och kompetensen som förälder?

Description in English

Teachership and leadership in parental education groups – group processes, goal attainment and consequences for parenthood

The aim of the project is to study how teachership and leadership in parental education (PE) groups is formed, and how it affects group processes, goal attainment and outcome. There is a focus on the task and group diversity as well as the interaction between the teacher/leader and the PE group, group identification, intragroup trust, and collective efficacy. Do PE groups lead to goal attainment and how does PE affect self-efficacy, functioning and competence of the parents? In the project 20 PE groups will be studied.

The design involves a questionnaire before the study of each PE group, group observation during and questionnaires directly after each meeting, a questionnaire after the completion of the PE, and interviews with parents and nurses afterwards. With an increased focus on health promotion and prevention in health care new educative methods is called for. Well-designed PE groups led by nurses with leadership and teacher skills creating a good learning environment help new parents deal with parenthood. The project has the opportunity to develop Educational Sciences within the field of group learning by applying social psychology to a new educational arena, PE groups. This will have implications not only for the future of PE, but will also be transferable to other group educations in the health care system. The results from the project will also be a step towards incorporating education in teachership and leadership in the basic training for nurses in Sweden.

Senast ändrad 2021-02-03