Kontroller av B12-vitamin hos metforminbehandlade patienter med typ 2 diabetes på Tallhöjdens VC

Författare: Merna Suberkli

E-post: merna.suberkli@regionstockholm.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Hallunda vårdcentral

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Bo C Bertilson

 

ABSTRACT

Bakgrund

Metformin rekommenderas som behandling vid typ 2-diabetes (T2D), men kan leda till minskade nivåer av B12-vitamin (B12). Enligt VISS, rekommenderas B12-kontroll vartannat år vid metforminbehandling. Det är okänt om dessa rekommendationer följs på Tallhöjdens vårdcentral.

Syfte

Att kartlägga provtagning gällande B12 hos metforminbehandlade patienter med T2D på Tallhöjdens vårdcentral och undersöka om patienter 65 år och äldre kontrolleras i högre omfattning.

Material & metod

Studien är en tvärsnittsstudie på Tallhöjdens vårdcentral baserad på patientjournaler under perioden 2017-01-01 till 2020-01-01. Inklusionskriterier var läkarbesök med diagnos T2D (ICD-kod E110-E119). Totalt inkluderades 498 patienter. Extraherade journaldata var ålder, metforminförskrivning samt B12-analys. Andel metforminbehandlade patienter som kontrollerades för B12, jämfördes med andel icke metforminbehandlade patienter som kontrollerades för B12. Statistiska beräkningar gjordes med Chi-2-test. Med single proportion test jämfördes resultat med tidigare VESTA-studier.

Resultat

Andel metforminbehandlade patienter med T2D som har kontrollerats för B12 var 176/373 (47 %), och andel icke metforminbehandlade patienter som har kontrollerats för B12 var 57/125 (46 %). Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan dessa grupper (p=0,76). I åldersgruppen ≥65 var motsvarande andelar 117/235 (50 %) respektive 47/100 (47 %), och det förelåg ingen signifikant skillnad mellan dessa grupper (p=0,64). Andel B12-kontrollerade patienter med metforminbehandlad T2D vid Tallhöjdens vårdcentral var högre (p< 0,05) jämfört med Tensta vårdcentral (19 %) respektive Älvsjö vårdcentral (22 %).

Slutsats

Ungefär hälften av patienterna med metforminbehandlad T2D på Tallhöjdens vårdcentral kontrollerades för B12, så även i åldern ≥65 där risken för B12-brist är högre. Insatser för ökad provtagning av B12 kan rekommenderas.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta