Konsultationens hörnstenar

Projektet ämnar inventera och kartlägga de föreställningar, farhågor och förväntningar som patienten har kring sina symtom som framkommit vid konsultationen.

Verksamhet: AVC Danderyd

Projektledare: Eivor Wiking

Projektmedlemmar: Joel Freilich, Andreas Oster, Gunnar Nilsson, Christina Olsson

Forskningsledare: Eivor Wiking

 

Beskrivning

För sjukvårdspersonal kan det vara svårt att på kort tid skapa en bra kontakt med patienten så att det som ett besök egentligen avser blir bra omhändertaget utifrån patientens föreställning, förväntan och ev. rädsla/oro. Av vårdgivaren krävs både lyhördhet, empati och goda kunskaper om medicinska fakta.

Syfte

Att inventera och kartlägga hos både patient och vårdgivare de föreställningar, farhågor och förväntningar som patienten har kring sina symtom som framkommit vid konsultationen.

Metod

Del 1: Enkäter till patienter, distriktsläkare, distriktssköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar på vårdcentral.

Del 2: Semistrukturerade intervjuer av patienter, läkare, distriktssköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar på vårdcentral.

All datainsamling är avslutad. 

En publikation. Fortsatta analyser av insamlat material pågår.

Resultat

Del 1: 5 vårdcentraler och 2 primärvårdsrehab i Stockholm har deltagit i projektet. Totalt har 156 par av patient/distriktsläkare, 73 av patient/distriktssköterska och 69 av patient/fysioterapeut inkluderats. 

Del 2: Intervjuer med patienter och vårdgivare pågår.

Resultat från publikation

De flesta patienter uttryckte sina föreställningar, en minoritet hade farhågor och en minoritet förväntade sig en förklaring av sin sjukdom. Patienter och vårdpersonal betygsatte patientnöjdheten högt, men vårdpersonal tenderade att tro att patienterna var mindre nöjda än patienterna rapporterade att de var.

Betydelse/förväntad betydelse

Patientens agenda likaväl som vårdgivarens agenda måste tydliggöras för att en bra konsultation ska kunna ske. Resultatet av projektet kan användas i utbildning och handledning av personal för att förbättra konsultationens kvalitet och öka patientens och vårdgivarens nöjdhet.

Publikation

Freilich J, Wiking E, Nilsson G H, Olsson C. Patients’ ideas, concerns, expectations, and satisfaction in primary health care – a questionnaire study of patients and health care professionals’ perspectives. Scand J Prim Health Care. 2019;37(4):468-75. PMID: 31724460 doi.org/10.1080/02813432.2019.1684430

Senast ändrad 2021-03-02