Kollegial handledning i MI –lett av MI-ambassadörer i primärvården

Projektet syftar till att stärka tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal och att våga skicka inspelade samtal till kodningslaboratorium för kodning och återkoppling genom att delta i regelbunden grupphandledning.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Levnadsvanor

Ämne: Pedagogik, Mental hälsa

Projektledare: Anne Claesson, APC

Projektmedlemmar: Christina Olsson, Mörby AVC

Finansiering: Innovationsfonden

 

Beskrivning

Forskning visar att regelbunden handledning i MI behövs för att bibehålla /utveckla MI-färdigheter och tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal med patienter. Därför pågår kollegial grupphandledning i MI på APC och AVC sedan 2017, i projektform, för alla medarbetare inom primärvården som genomfört en grundkurs i MI. Syftet är att stärka tilltron till den egna förmågan att genomföra MI- samtal med patienter.

Den kollegiala regelbundna grupphandledningen i MI består av fyra fysiska träffar per år och leds av MI-ambassadör. Deltagarna lyssnar på varandras inspelade samtal för att öva på att koda och ge/få återkoppling i MI-anda. Ett tjugotal personer har deltagit under perioden och lika många samtal har skickats in för kodning och återkoppling till kodningslabb. Utvärdering visar att projektet fallit väl ut vad gäller tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal med patienter.

Syftet

Att stärka tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal och att våga skicka inspelade samtal till kodningslaboratorium för kodning och återkoppling genom att delta i regelbunden grupphandledning.

Metod

Kollegial regelbunden grupphandledning i MI med återkoppling i MI-anda i form av fysiska träffar 4 ggr/år lett av MI-ambassadörer. Skriftlig anonyma enkäter för utvärdering.

Resultat/förväntade resultat

Målet är att erbjuda patienter i primärvården kvalitetssäkrade MI-samtal. Deltagarna beskriver att de känner sig stärkta av återkopplingen från kollegor vid handledningen och av kodningslabbet. De vill gärna fortsätta att bibehålla/utveckla sin förmåga och tilltro till att genomföra MI-samtal med patienter.

Ett tjugotal samtal har skickats in till kodningslabb för kodning och återkoppling. MI-ambassadören har även, under 2018, spelat in två samtal utförda med skådespelare som ”patienter”, och fått muntlig återkoppling av kodningslab på båda samtalen.

Genom att delta i regelbunden kollegial handledning i MI kan tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal öka. Genom att skicka in inspelade samtal till kodningslaboratorium kan samtalsstilen också kvalitetssäkras. Hypotesen är att MI kan öka följsamheten genom att behandlaren underlättar för patienten att formulera och förankra sina egna skäl till att genomföra en förändring av till exempel levnadsvanor.

Svårigheter finns dock att fullfölja åtagandet att delta och att rekrytera MI-ambassadörer på grund av ökade produktionskrav på den kliniska arbetsplatsen. När handledaren är anställd på APC fungerar handledningen väl.

Senast ändrad 2021-01-05