Kollegial handledning i MI för REKO- en modell för kvalitetssäkring

Forskning visar att regelbunden handledning i MI behövs för att bibehålla/ utveckla MI-färdigheter och tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal. Därför pågår kollegial grupphandledning i MI på APC som utvecklingsprojekt under perioden 201901 -202106, för Rehabkoordinatorer, REKO, i primärvården, som har samtal med patienter med risk för långtidssjukskrivning.

Verksamhet: Utvecklingsenhet: Levnadsvanor

Ämne: Psykisk hälsa

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Kuratorer, Psykologer, Sjukgymnaster

Projektledare: Anne Claesson, APC

Projektmedlemmar: Christina Olsson, AVC Danderyd

Finansiering: HSF

 

Beskrivning

Den kollegiala regelbundna grupphandledningen i MI består av fyra fysiska träffar per år och utvärderas med hjälp av skriftliga anonyma enkäter före och efter handledningsperioden och av fokusgruppsintervjuer.

Deltagarna lyssnar på varandras inspelade samtal/rollspel för att ge/få återkoppling i MI-anda. Ett trettiotal personer har deltagit under perioden och ett tjugotal samtal har skickats in för kodning och återkoppling till kodningslabb, det vill säga, kvalitetssäkring av samtalsstilen MI har genomförts. 

Preliminära resultat tyder på att handledningen har påverkat positivt vad gäller tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal med patienter med psykisk ohälsa.

Handledningarna har skett digitalt via Teams från april 2020 vilket även utvärderats: deltagarna tycker det har fungerat väl.

Syfte

Att stärka tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal med patienter och att våga skicka inspelade samtal till kodningslaboratorium för kodning och återkoppling genom att delta i regelbunden grupphandledning.

Metod

Kollegial regelbunden grupphandledning i MI med återkoppling i MI-anda i form av handledningstillfällen, fysiska och digitala 4 ggr/år. Skriftlig anonyma enkäter och fokusgruppsintervjuer för utvärdering.

Resultat/förväntade resultat

Målet är att erbjuda patienter i primärvården kvalitetssäkrade MI-samtal. Preliminära resultat tyder på att deltagarna känner sig stärkta av återkopplingen från kollegor vid handledningen och av kodningslabbet. De vill gärna fortsätta att bibehålla/utveckla sin förmåga och tilltro till att genomföra MI-samtal med patienter. Ett tjugotal samtal har skickats in till kodningslabb för kodning och återkoppling, det vill säga kvalitetssäkring genomförts.

Betydelse

Genom att delta i regelbunden kollegial handledning i MI kan tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal öka. Genom att skicka in inspelade samtal till kodningslaboratorium kan samtalsstilen också kvalitetssäkras. Hypotesen är att MI kan öka följsamheten genom att behandlaren underlättar för patienten att formulera och förankra sina egna skäl till att genomföra en förändring av till exempel levnadsvanor.

Senast ändrad 2021-03-02