Peer learning som handledningsmodell i primärvården

I detta projekt ska Peer learning som pedagogisk modell införas i primärvården, till att börja med för sjuksköterskestudenter.

Verksamhet: AVC Danderyd

Ämne: Pedagogik

Projektledare: Christina Olsson - Samordnare Danderyds AVC

Projektmedlemmar:
- Lena Lundh APC, Sophiahemmets högskola
- Susanne Lundell Rudberg Sophiahemmets högskola
- Lena Nilsson Wikmar, KI
- Kristin Grundtman
- Teresa Hagelberg

Forskningsledare: Christina Olsson

Finansiering: ALF-medel

 

Beskrivning

Akademiskt primärvårdscentrum har i uppdrag att via adjungerade kliniska adjunkter stödja handledare i primärvården när studenter genomför sin verksamhetsförlagda utbildning.

Framtidens hälso- och sjukvård är under förändring och en större andel patienter vårdas i primärvården. Under de senaste åren har det totala antalet studentdagar i primärvården i Stockholms län fördubblats, där sjuksköterskestudenter står för den större andelen. Sjuksköterskestudenter handleds ofta enligt traditionell modell med en student per handledare. På senare år har det kommit nya pedagogiska modeller som t.ex. peer learning där en handledare ansvarar för två eller fler studenter samtidigt. Vid peer learning har studenter ett jämlikt samarbete, de lär av varandra och får träning i att ge varandra feeback. Handledaren får en förändrad roll och kan stå lite mer vid sidan av, observera det som händer, samt ges möjlighet att fokusera mer på själva pedagogiken. Peer learning har prövats i primärvården i Skåne med ett gott resultat.

I detta projekt ska peer learning som pedagogisk modell införas i primärvården, till att börja med för sjuksköterskestudenter. Två projektledare har rekryterats som bjuder in handledare från vårdcentraler för att delta i projektet. Projektledarna planerar och genomför workshops med handledarna där det ingår en kort introduktion om peer learning samt förslag på några lärandeaktiviteter. Tanken är att ytterligare lärandeaktiviteter tas fram tillsammans med deltagarna, vilka också bygger på de aktuella lärosätenas lärandemål. Hinder och underlättande faktorer diskuteras samt hur de ska hanteras. Detta för att bilda en bra grund som utgår från lokala förutsättningar. Lämpliga strategier tas fram och införlivas i implementeringsprocessen.

Projektledarna kommer att kontinuerligt stödja och facilitera processen genom nätverksmöten och enskilda besök hos deltagarna. Processen utvärderas genom beskrivning av antalet deltagande verksamheter där peer learning genomförs, utvärdering av acceptans för modellen och om den är lämplig och genomförbar. Handledarnas erfarenheter att arbeta med peer learning utvärderas genom fokusgruppsintervjuer.

Projektet är treårigt, startade januari 2019 och beräknas pågå under hela 2021.

Status

Tyvärr har projektet fått avslutas på grund av pandemin.

Senast ändrad 2021-03-02