Hur vanligt är riskbruk av alkohol hos patienter med högt blodtryck och hur kan riskbruk uppmärksammas?

Projektet vill undersöka vilka erfarenheter allmänläkare och patienter har av blodprovet Fosfatidyletanol (PEth), som speglar de senaste veckornas alkoholkonsumtion. Vi kommer även se om man med PEth i högre grad kan uppmärksamma riskbruk jämfört med ett standardiserat frågeformulär.

Verksamhet: Levnadsvanor

Ämne: Hjärta/kärl, levnadsvanor, riskbruk alkohol

Projektledare: Lena Lundh

Forskningsledare: Maria Hagströmer

Projektmedlemmar: Åsa Thurfjell, Jan Hasselström, Johanna Adami, Lena Lundh, Maria Hagströmer

Projektstart: 21-04-26

Beskrivning

Syfte

Öka kunskapen om hur riskbruk av alkohol kan uppmärksammas i primärvården.

Bakgrund

Riskbruk av alkohol och högt blodtryck är två betydelsefulla riskfaktorer för den globala sjukdomsbördan. Riskbruk av alkohol ökar risken för högt blodtryck men det kan många gånger vara svårt att uppmärksamma riskbruk i primärvården. Blodprovet PEth används mer och mer inom svensk primärvård, till exempel vid utredning och behandling av högt blodtryck. Det finns mycket få studier kring användningen av PEth inom primärvården.

Metod

Studie 1: Kvalitativ studie. Allmänläkare intervjuas i fokusgrupper. Intervjuerna spelas in, transkriberas ordagrant och analyseras med kvalitativ innehållsanalys.
Studie 2: Tvärsnittsstudie. Patienter bjuds in till årskontroll av högt blodtryck och i anslutning till besöket samlas data in till studien. Prevalens riskbruk kommer beskrivas ho patienter med kontrollerat, okontrollerat och behandlingsresistent hypertoni.
Studie 3: Kvalitativ studie. Patienter intervjuas enskilt. Intervjuerna spelas in, transkriberas ordagrant och analyseras med grundad teori.
Studie 4: Förstudie inför planerad RCT om PEth är bättre än AUDIT.

Resultat/Förväntat resultat

Vi förväntar oss praktisk kunskap både från patienters och läkares erfarenheter av PEth. Vidare kommer vi får resultat om prevalensen riskbruk hos patienter med högt blodtryck. Vi kommer få kunskap om hur en framtida RCT kan genomföras.

Betydelse/Förväntad betydelse

Kunskapen kommer kunna vägleda hur allmänläkare framöver bör använda PEth i samband med behandling av högt blodtryck. Om PEth är mer effektivt för att uppmärksamma riskbruk jämfört traditionella metoder kan en implementering av PEth leda till att fler patienter erbjuds stöd att förändra ett riskbruk.