Hur utreds B-12 brist på Huddinge vårdcentral?

Författare: Hannah Cripps

E-post: cripps.hannah@gmail.com

Vårdcentral arbetet utfördes på: Huddinge vårdcentral

Program/kurs: VESTA HP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Bo Christer Bertilsson

 

ABSTRACT

Bakgrund

Vitamin B12-brist kan leda till skador på nervsystemet och anemi, och förekommer mer frekvent i den äldre befolkningen. Korrekt diagnostik av B12-brist kräver ett sammanvägande av provresultat och klinisk bild. Viss.nu rekommenderar att S-kobalamin tas som ett inledande prov vid misstänkt brist, men då provet är en opålitlig biomarkör rekommenderar man vidare utredning med S-Metylmalonat (S-MMA) vid osäkert värde på S-kobalamin (100–250 pmol/L).

Syfte

Att kartlägga hur patienter med peroral vitamin B12-behandling på Huddinge Vårdcentral har utretts inför insättning av vitamin B12.

Material & metod

Studien är en kvantitativ retrospektiv journalstudie på Huddinge Vårdcentral. Genom rapportgeneratorn Medrave 4 identifierades 601 patienter som fått receptförnyelse på peroralt B12-preparat år 2020. Utifrån exklusionskriterier kvarstod 283 patienter vars journaler granskades för att extrahera information om ålder och provtagning inför insättning av vitamin B12.

Resultat

Bland de 270 patienter som hade lämnat S-kobalamin inför insättning av B12-preparat hade sex (2 %) <100 pmol/L, 228 (84 %) 100–250 pmol/L, samt 36 (13 %) >250 pmol/L. Majoriteten hade således vad som definieras som ett osäkert värde enligt viss.nu. S-MMA hade kontrollerats hos 9 % av patienter med osäkert värde på S-kobalamin. Skillnad avseende S-kobalaminnivå hos patienter >60 år och 60 år vid insättning av B12-preparat förelåg ej (p = 0,71).

Slutsats

Följsamheten till riktlinjer på viss.nu avseende diagnostik av vitamin B12-brist på Huddinge Vårdcentral var bristande, och lämnar utrymme för förbättring.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta