Hur upplever läkarna att arbetsmiljön påverkas när de möter patienter som sjukskrivs med stressrelaterad psykisk ohälsa?

Författare: Leda Kjaer Skau

E-post: leda.kjaerskau@soderdoktorn.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Söderdoktorn

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Solvig Ekblad

 

ABSTRACT

Bakgrund

Antalet sjukskrivningsärenden av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i Sverige. Studier visar att hantering av denna patientgrupp kan påverka läkarnas arbetsmiljö på vårdcentralerna negativt. Det finns okunskap inom området, vilket påverkar patientens prognos. Studien kan ge underlag för åtgärder som syftar till att förbättra rutinerna och utbilda läkare vid sjukskrivning.

Syfte

Studien ämnade undersöka hur läkares arbetsmiljö påverkas, när de möter patienter som sjukskrivs med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Material & metod

Kvalitativ studiedesign valdes för att identifiera eventuell påverkan av arbetsmiljö hos läkare när de handhar patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Utifrån en frågeguide genomfördes fem semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Validering av resultaten gjordes genom att jämföra studieledarens analys med handledarens oberoende analys samt diskutera resultaten med två oberoende läkare i primärvården.

Resultat

Övergripande tema var behov av utbildning och riktlinjer på VC finns, som kan gynna patienter och läkare vid hantering av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Olika upplevelser diskuterades inom kategorierna påverkan i olika grad beroende på erfarenheter, inställning och hantering och önskan att bli bättre på handläggning av patienter. Studien visar att oerfarna läkares arbetsmiljö påverkas negativt i större utsträckning jämfört med erfarna läkare när de tar hand om patienter med stressrelaterad ohälsa. Tidspress och bristande läkarkontinuitet beskrevs som vanliga arbetsmiljöproblem. Flertalet informanter berättade att deras yrkesstolthet påverkades, då läkaren kan hamna i dubbla roller som behandlande läkare och som försäkringsmedicinsk representant.

Slutsats

Det finns kunskapsbrist, och behov av tydliga riktlinjer vid sjukskrivningsärenden av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa på vårdcentralen.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta