Hur kan kvaliteten i primärvårdens omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom förbättras?

Projektet syftar till att belysa förhållanden kring tidig diagnostik av KOL i primärvården, allmänläkarnas motiv, bevekelsegrunder och ageranden samt fortbildningens påverkan i omhändertagande av patienter med KOL.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Astma/KOL

Målgrupp: Alla

Projektledare: Anna Nager

Projektmedlemmar: Hanna Sandelowsky, Björn Ställberg, Sonja Modin, Ingvar Krakau

Finansiering: Stockholms Läns Landsting, AstraZeneca, Landstinget Dalarna

 

Beskrivning

Majoriteten av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) upptäcks och behandlas i primärvården. För att minska sjuklighet i KOL är det viktigt att diagnostiken och behandlingen av KOL i primärvården är av hög kvalitet. Tidigare forskning har visat att patienterna ofta får sin diagnos sent i sjukdomsförloppet och den vård som rekommenderas för patienter med KOL ofta inte ges. Det finns både nationell och internationell efterfrågan på studier som undersöker strategier att implementera KOL-vårdprogram i primärvården.

Syfte

Att belysa förhållanden kring tidig diagnostik av KOL i primärvården, allmänläkarnas motiv, bevekelsegrunder och ageranden samt fortbildningens påverkan i omhändertagande av patienter med KOL.

Metod

Studie 1: Deskriptiv, epidemiologisk, riktad case-finding
studie om tidigare icke-diagnostiserad KOL bland patienter med akut
luftvägsinfektion.

Studie 2-3: Kvalitativa studier enligt Grounded theory methodology (GTM) om omhändertagande av patienter med KOL baserade på intervjuer med allmänläkare och vårdcentralschefer samt deltagande observationer i ett patient-läkarmöte.

Studie 4: Randomiserad klinisk prövning (RCT-studie) om effekten av en för allmänläkare riktad fortbildningsintervention enligt casemetodik.

Betydelse

Projektet kan ge viktig ny kunskap om de hinder och möjligheter som finns för optimal diagnostisering och behandling av KOL inom primärvården, och kan användas i förbättringsarbete av de befintliga vårdprogrammen.

Description in English

Improving the quality of care for primary health care patients with chronic obstructive pulmonary disease

Background

Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are identified and treated most often at primary health care centers. For that, diagnostic methods and quality of care must be improved in primary health care settings to reduce morbidity caused by COPD. Earlier research has shown that patients are often diagnosed at late stages of the disease and national guidelines for proper care are rarely followed. Therefore, there is a need for studies into how to best encourage guideline implementation for treating COPD both at national and international levels.

Aim

The aim of this study is to understand the current conditions in primary health care for the early detection of COPD, primary health care physicians' motives and actions, and effect of additional training in caring for patients with COPD.

Method

Study 1: Descriptive epidemiological case-finding study on a population of primary
health care patients with respiratory tract infection and previously undiagnosed COPD.

Study 2-3: Qualitative studies using theory generating methods (Grounded Theory) based on interviews with primary care physicians and primary health center managers, and patient-physician consultations.

Study 4: Randomized controlled trial (RTC study) on the effects
of additional training on COPD patient care for primary health care
physicians.

Potential benefits

The project can contribute to important, new knowledge about existing obstacles and possibilities for better care of patients with COPD attending primary health care centers.

Time

2011-2018

Artikel

Sandelowsky H, Ställberg B, Nager A, Hasselström J. The prevalence of undiagnosed chronic obstructive pulmonary disease in a primary care population with respiratory tract infections - a case finding study. BMC Fam Pract. 2011 Nov 3;12:122.

Senast ändrad 2021-02-02