Har införandet av Integrerad beteendehälsa på Boo vårdcentral gjort skillnad i omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa

Författare: Marta Elfineh

E-post: marta.elfineh@sll.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Boo VC

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Teresa Leao

 

ABSTRACT

Bakgrund

Den psykiska ohälsan i Sverige ökar, främst bland unga vuxna. En stor andel, mer än 70%, av dessa patienter sköts i primärvården, vilket ställer ökade krav på omhändertagandet av denna patientgrupp

Syfte

Att undersöka om införandet av arbetsmetoden Integrerad beteendehälsa (IBH) har påverkat omhändertagandet av patienter som har haft kontakt med psykolog avseende vårdlängd, antal vårdkontakter, nyförskrivning av SSRI och Mirtazapin, samt köns- och åldersfördelning.

Material & metod

Studien är en journalbaserad kvantitativ, retrospektiv tvärsnittsstudie utförd på 634 patienter som har haft psykologkontakt under perioderna 2017-02-01 till 2019-05-31 och 2019-02-01 till 2019-05-31. Skillnader i fördelning mellan kön, åldersgrupp samt förekomst av nyförskrivning beräknades med chi2-test. Skillnader i antal vårdkontakter och vårdlängd beräknades med Mann-Whitney test.

Resultat

Antal patienter som träffade psykolog period 1, dvs. före IBH var 179 jämfört med 455 patienter period 2, dvs. efter införandet av IBH. Samtidigt minskade vårdlängder från 180 dagar, CI 95% (166-195) till 54 dagar, CI 95% (48-60) (p<0,001). Antal vårdkontakter med vårdcentralen minskade från 12, CI 95% (11,1-13,0) till 9, CI 95% (8,4-9,5) (p<0,001). Nyförskrivningen av SSRI- och Mirtazapinpreparat minskade från 13% till 4% (p<0,001), och andelen äldre som träffade psykolog ökade från 6,1% till 13,4%( p=0,009).

Slutsats

Studien har belyst skillnader i omhändertagandet av patienter på Boo vårdcentral efter införandet av IBH där såväl tillgängligheten till psykolog har ökat samtidigt som vårdlängder, antal vårdkontakter med vårdcentralen samt nyförskrivningen av SSRI- och Mirtazapinpreparat har minskat. Detta tolkas som en indikation på att IBH kan underlätta för primärvårdens framtida omhändertagande av denna patientgrupp.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta