Handläggs patienter med polymyalgia reumatika enligt regionala riktlinjer på Kvartersakuten Tegnérgatan?

Författare: Geraldine Ljungberg

E-post: geraldine.ljungberg@hlmtegner.nu

Vårdcentral arbetet utfördes på: KvartersAkuten Tegnergatan

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-12-16

Vetenskaplig handledare: Panos Papachristou

 

ABSTRACT

Bakgrund

Polymyalgia reumatika (PMR) är en inflammatorisk sjukdom som drabbar äldre. Diagnosen baseras på typisk klinisk bild och förhöjda inflammationsvärden i blodprov. Peroral prednisolon utgör hörnstenen i behandlingen. Primärvården ansvarar för diagnostik, behandling och uppföljning av PMR och i Region Stockholm finns riktlinjer för detta på webbplatsen Viss.nu.

Syfte

Att undersöka följsamheten till Viss’ riktlinjer beträffande diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med diagnos PMR på Kvartersakuten Tegnérgatan samt att undersöka om det förekommer signifikanta könsskillnader i handläggningen av PMR.

Material & metod

Studien är en deskriptiv kvantitativ journalstudie där 34 patienter med diagnos Polymyalgia rheumatica (M35.3) listade på Kvartersakuten Tegnérgatan under perioden 2018-11-01 till 2021-03-31 inkluderades. Följsamheten till Viss’ riktlinjer undersöktes och beräkning av könsskillnader genomfördes med Chi2-test eller Fishers exakta test.

Resultat

Antal patienter som kontrollerades avseende sänkningsreaktion (SR), C-reaktivt protein (CRP), leukocytpartikelkoncentration (LPK), trombocytpartikelkoncentration (TPK) och hemoglobin (Hb) innan behandlingsstart med prednisolon var 30–34 (88–100%). Antal patienter som genomgick lungröntgen var 14 (41%) och 30 (94%) av patienterna fick rekommenderad startdos prednisolon. Inför varje dosjustering av prednisolon kontrollerades SR hos 33 (97%) patienter och bisfosfonat ordinerades till 12 (35%) patienter. Det påvisades ingen statistiskt signifikant könsskillnad avseende följsamheten till något kriterium i Viss’ riktlinjer (p= 0,08–1).

Slutsats

Följsamheten till Viss’ riktlinjer var förhållandevis hög, dock uppfylldes vissa enskilda kriterier i låg utsträckning. Det framkom ingen signifikant könsskillnad avseende följsamheten till Viss’ riktlinjer. Insatser bör göras för att en större andel patienter handläggs enligt riktlinjer.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta