Handläggning av patienter med Irritabel tarmsjukdom (IBS) på Gustavsbergs vårdcentral

Författare: Javeria Ahmad

E-post: javeria.ahmad@sll.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Gustavsbergs VC

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Mohammed Saliem

 

ABSTRACT

Bakgrund

IBS definieras som en funktionell tarmsjukdom utan organisk orsak. IBS är en vanlig diagnos inom primärvården med en prevalens på 10–20% och överrepresentation bland kvinnor. IBS påverkar livskvalitén hos den drabbade och orsakar stora kostnader för patienten, samhället och vården.

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka vilken typ av behandling erbjuds till patienter med diagnos IBS på Gustavsbergs vårdcentral (GVC) och följs behandlingsalgoritmen enligt viss.nu.

Material & metod

Studien är en kvantitativ journalbaserad tvärsnittsstudie gjordes på patienter med ett registrerade besök och diagnoskod för IBS på GVC under studieperioden 2017-01-01–2019-12-31. I studien inkluderades 107 patienter varav 71 kvinnor och 36 män. Statistisk skillnad bland kön i val av olika behandlingar räknades med Chi-2 och Fisher exakta tester.

Resultat

Av 107 patienter var det 33% som fick kontakt med dietist varav 21% kvinnor och 12% män (p=0,6). Symptomatiskbehandling gavs till 64% med en könsfördelning på 43% kvinnor och 21% män och ett p=0,70. Antidepressiva gavs till 6% patienter varav 3% män och 3% kvinnor med ett p-värde på 0,40. Man såg ingen statistisk skillnad bland kön.

Slutsats

Studien har belyst omhändertagandet av IBS patienter på Gustavsbergs vårdcentral där en liten andel patienter fått kontakt med dietist, största patientgruppen fått symptomatiskbehandling och få patienter behandlats med antidepressiva läkemedel. Detta tolkas som att följsamheten enligt behandlingsalgoritmen för IBS patienter är lågt på GVC och kan förbättras för att underlätta framtida omhändertagandet av denna patientgrupp.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta