Handläggning av patienter med förhöjda levervärden vid Tumba vårdcentral

Författare: Josefine Torabi Öhman

E-post: josefine.torabi-ohman@regionstockholm.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Tumba vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Teresa Leao

 

ABSTRACT

Bakgrund

Förhöjt ALAT (alaninaminotransferas) hos patienter utan signifikanta symptom är vanligt förekommande i primärvården. Det är viktigt att de patienter som har nytta av vidare utredning identifieras samtidigt som onödig utredning undviks.

Syfte

Syftet med den här studien var att undersöka hur patienter med lätt till måttligt förhöjt ALAT uppmätt under 2019, utan signifikanta symptom, hade utretts och följts upp på Tumba VC.

Material & metod

Studien är en kvantitativ retrospektiv journalstudie på Tumba Vårdcentral. Samtliga patienter över 18 år listade på Tumba vårdcentral där provtagning visat förhöjt ALAT under 2019 inkluderades i studien. Efter exkludering kvarstod 41 patienter. Uppgifter hämtades från journalen för att ta reda på om utredning gjorts enligt aktuellt vårdprogram på viss.nu. Uppgift om patienten fått en diagnos som kunde förklara levervärdet och hur många som hade diabetesdiagnos inhämtades också.

Resultat

Fem av patienterna, 5/41 (12%) hade utretts enligt viss.nu. ALAT hade normaliserats hos 14/24 (58%) av patienterna. Hos 12/41 (29%) av patienterna hade det ställts en diagnos som kunde förklara det förhöjda levervärdet. De vanligaste diagnoserna var alkoholrelaterad leversjukdom, 7/42 (17%) samt leversteatos 5/42 (12%). Det var ingen könsskillnad mellan varken andel med diagnos (5/22 kvinnor (23%), 7/19 män (37%), p=0,32) eller andel som utretts enligt viss (4/22 kvinnor (18%), 1/19 män (5%), p=0,35).

Slutsats

Endast ett fåtal patienter hade utretts enligt vårdprogrammet i viss.nu. Detta innebär att det finns utrymme att förbättra omhändertagandet av dessa patienter vid Tumba VC, både för att inte missa asymptomatiska leversjukdomar och för att undvika onödiga utredningar.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta