Handläggning av kronisk njursvikt på Sofia vårdcentral

Författare: Soran Azeez

E-post: soran.azeez@yahoo.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Sofia vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Maria Fröberg

 

ABSTRACT

Bakgrund

Kronisk njursvikt (CKD) är en tyst och asymtomatisk sjukdom. Diagnos och utredning av sjukdomen brukar inledas i primärvården, där tidig upptäckt och behandling bromsar progression av sjukdomen och förebygger komplicerade njurersättningsterapier. Det är väl känt från ett flertal studier om kronisk njursvikt att underdiagnostik är vanligt förekommande, och att det saknas uppdaterad kunskap för identifiering och hantering av sjukdomen hos primärvårdsläkare.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka diagnostik och handläggning av kronisk njursvikt på Sofia VC.

Material & metod

Studien var en kvantitativ retrospektiv journalbaserad studie som utfördes på Sofia VC. Studiepopulationen var alla listade patienter över 18 år med GFR < 60 ml/min under studieperioden 19-01-01—19-12-31. Patienter med GFR < 60 ml/min uppdelades i två grupper utifrån kön och grad av njursvikt, måttlig njursvik (GRF 59-30 ml/min) och avancerad njursvikt (GFR < 30 ml/min).

Resultat

Studien visade att diagnossättningen för kronisk njursvikt var låg 23/174 (13%). CKD-diagnossättningen var lägre för kvinnorna 6/93 (6 %) än för männen 17/81 (21%), (p = 0,004). Diagnossättningen var högre bland studiedeltagare med en avancerad njurfunktionsnedsättning 7/9 (78% ) i jämförelse med studiedeltagare med måttligt njurfunktionsnedsättning 17/165 (10%), (p < 0,001). Diabetes var signifikant vanligare bland männen 26/81 (32%) än kvinnorna 16/93 (17%), (p = 0,02).

Slutsats

Diagnossättningen för kronisk njursvikt var låg, och den var lägre för kvinnor än män. Handläggning av kronisk njursvikt hade skett på ett icke adekvat sätt med hänsyn till befintliga regionala och internationella rekommendationer.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta