Utvärdering av en reviderad fortbildningsintervention: Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

Äldre personer med flera sjukdomar har ofta mat och näringsproblem och med olika behov i tidigt och sent sjukdomsskede. Den reviderade interventionen ”Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt”, till omvårdnadsansvariga distriktssköterskor med inkluderad förskrivningsrätt, utvärderas genom att följa upp lärandemål och kunskapsutveckling.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Mat, nutrition

Målgrupp: Distriktssköterskor

Projektledare: Erika Berggren

Projektmedlemmar: Liisa Samuelsson, Lena Törnkvist, Lena Lund

Forskningsledare: Erika Berggren

Finansiering: Fortbildningsmedel APC

Projektstart: 20170101

 

Beskrivning

Syfte 

Att utvärdera en reviderad fortbildningsintervention om att förebygga undernäring och förskriva kosttillägg till äldre personer i olika sjukdomsskeden.

Bakgrund

Det är av stor vikt att distriktssköterskor identifierar, förbygger och förhindrar risk för undernäring samt samarbetar interprofessionellt. Idag används screeningformulär, som t.ex. MNA (Mini Nutritional Assessment), i otillräcklig grad. Att inte uppmärksamma äldre personers risk för undernäring kan orsaka onödigt lidande för både den äldre och för närstående. En viktig förutsättning för att distriktssköterskor ska erbjuda en god nutritionsvård och förskriva kosttillägg rätt är att de ges möjlighet till fortbildning. I en tidigare studie där ett första fortbildningsprogram utvärderades visade det sig att det fanns potentialer för förbättringar och det har även visat sig att fortbildningen behöver uppdateras med nya kunskaper för distriktssköterskor.

Metod

Utvärdera den reviderade fortbildningsinterventionen via studiespecifika frågeformulär före och efter interventionen. Deltagarnas kunskapsutveckling följs upp, dels genom att utvärdera nya frågor i den reviderade interventionen, dels att jämföra med tidigare studie och gemensamma frågor.

Förväntat resultat

Resultaten från utvärderingen blir viktigt underlag för att utveckla, anpassa och stärka fortbildningsinterventionen ”Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt” till distriktssköterskor om nutritionsvård till äldre personers olika behov i primärvården.

Förväntad betydelse

Målet med interventionen är att stärka distriktssköterskors kunskapsområde och omvårdnadsansvar för god nutritionsvård till äldre personers skiftande behov av mat, näring och kosttillskott. Genom att identifiera och förebygga undernäring och med förskrivningsrätt av kosttillägg kan individuella behov bli tillgodosedda i tidigt och sent sjukdomsskede. Distriktssköterskans omvårdnadsansvar har därför signifikans för äldre personers bästa möjliga hälsa och välbefinnande trots sjukdom.

Övrigt

Fortbildningen “Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt” har erbjudits sedan 2011 till alla distriktssköterskor som arbetar i primärvården inom Region Stockholm.