Förbättringsarbete DiaCertmodellen i primärvården - med personer med diabetes som en partner i processen

Projektet syftar till att utforska om en strukturerad diabetesvård enligt DiaCertmodellen möter de behov som önskas för att öka möjligheten till en mer personcentrerad och jämlik vård.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Målgrupp: Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Verksamhetschef

Projektledare: Kaija Seijboldt

Projektmedlemmar: Nouha Saleh Stattin, Marianne Pegelow, Marina Stenbäck, Katri Harcke, Anna Ugarph Morawski, Ann Lindström, Efva Forsell

 

Beskrivning

Personer med typ-2-diabetes följs vanligtvis upp i primärvården. Primärvården bör vara rustade för systematisk kvalitetssäker diabetesvård med tydlig organisation och struktur. Utveckling och förbättringsarbete behöver prioriteras fortlöpande primärvården då ny evidens skapar nya utvecklingsmöjligheter och behov av förändrade rutiner. En av erfarenheterna från förbättringsarbetet DiaCertmodellen, som Akademiskt primärvårdscentrum har initierat på 40 vårdcentraler, har varit betydelsen av att personer med diabetes finns med i processen. Ett samarbete har därför inletts med Storstockholms Diabetesfören­ing (SSDF) för att möjliggöra att personer med diabetes deltar som partner i förbättringsarbetet.

Syfte

Att tillsammans med personer med diabetes utforska om en strukturerad diabetesvård enligt DiaCertmodellen möter de behov som önskas för att öka möjligheten till en mer personcentrerad och jämlik vård.

Metod

Att ge stöd till primärvården med systematiskt kvalitetsuppföljning. Förbättringsarbetet har pågått sedan 2015, en förlängning av 4D-projektet. Metoden är delvis i linje med PDSA-hjulet och interprofessionellt lärande och samarbete. Workshops erbjuds och genomförs av APC. I samband med workshopen diskuteras enhetens data från Nationella diabetesregistret. Enheten fyller i ett analysverktyg som speglar organisationen.

SSDF kommer att rekrytera personer med diabetes med intresse för förbättringsarbete. Dessa personer ska utbildas i metoden och ha kunskap om NDR. Personer med diabetes inkluderas i workshop 2 och 4. De faktorer som patienterna uppgav i en tidigare intervju som var av störst betydelse var kontinuitet, vårdpersonalens kompetens och engagemang, rutiner, tillgänglighet, patientutbildning samt bemötande.

Datainsamling via semistruk­turerade intervjuer med personer med diabetes och personal planeras efter förbättringsarbeten. Internt stöd från enhetens personal behövs samt externt stöd, det har en stor betydelse för utfallsmåtten.

Resultat/förväntade resultat

Förbättrade eller bibehållna kvalitetsmått utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Förbättringsarbetet har genomförts på 40 VC fram till 2018. Av dessa hade 24 VC 12% av diabetespatienterna HbA1C >70mmol/mol. Även VC med god kontroll ville genomföra workshops.

Workshopen gav tydlig beskrivning av organisationen och handlingsplan som bör förbättras. Flertalet VC ser förbättringar i NDR-resultat och förändringar i arbetsstukturen. Personer med diabetes bör vara delaktiga för mer lyckade resultat (ska ingå i ett pilotprojekt 2019-2020).

Betydelse

Möjliggör mer jämlik diabetesvård för personer med diabetes i primärvården.

Senast ändrad 2021-02-02