Följsamhet till nationella medicinska indikatorer "Indikation för magnetkameraundersökning vid knäbesvär" på Fittja vårdcentral

Författare: Funmilayo Togunde

E-post: funmilayo.togunde@regionstockholm.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Fittja vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-12-16

Vetenskaplig handledare: Olga Ovchinnikova

 

ABSTRACT

Bakgrund

En hög andel av magnetkameraundersökning av knäled (MR) som utförts inom primärvård är olämpliga. 2011 presenterades Nationella Medicinska Indikationer (NMI) om ”Indikation för magnetkameraundersökning vid knäbesvär” som kunskapsstöd vid utredning av knäbesvär hos vuxna.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka om läkare på Fittja vårdcentral följa NMI om ”Indikation för magnetkameraundersökning vid knäbesvär”.

Material & metod

Studien var en journalbaserad retrospektiv kvantitativ studie, utfördes på vuxna patienter med knäbesvär på Fittja vårdcentral mellan 2019-01-01 till 2020-12-31. I studien studerades andel patienter med knäbesvär som genomgick MR knäled. Chi-2 test användes för att beräkna köns- och åldersskillnad.

Resultat

Inkluderades i studien var 189 patienter, efter att 29 patienter exkluderades. Antal patienter med knäbesvär som genomgick MR knäled var 34 (18%) och andelen med MR svar utan avvikelser var 3%. En signifikant större andel patienter (74%) gjorde RTG och blev inte undersökt vidare med MR knäled (p=0,0158). Den vanligaste indikationen för MR knäled var svåra besvär med kraftigt nedsatt rörlighet, 70%. Det fanns ingen signifikant skillnad i andel män respektivt kvinnor (35% respektivt 65%, p=0,7077), och ingen signifikant skillnad i andel patienter under 60 år respektive över 60 år (13% respektivt 21%, p=0,1598) som genomgick eller inte genomgick MR knäled.

Slutsats

Studien visade att det var bra följsamhet till NMI om ”Indikation för magnetkameraundersökning vid knäbesvär” på Fittja vårdcentral. Låg andel MR knäled var beställdas hos patienter med knäbesvär på Fittja vårdcentral. En hög andel patienter genomgick RTG före vidare undersökning med MR knäled.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta