Följsamhet till astmavårdens kvalitetsindikatorer på Familjeläkarna i Saltsjöbaden

Författare: Michail Tsitinis

E-post: michailtsitinis@gmail.com

Vårdcentral arbetet utfördes på: Familjeläkarna i Saltsjöbaden

Program/kurs: VESTA VP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Lena Bergqvist

 

ABSTRACT

Bakgrund

Astma är en vanligt förekommande kronisk sjukdom i luftvägarna. Underdiagnostisering och bristande behandling och uppföljning är vanligt. Socialstyrelsen har identifierat fyra viktiga kvalitetsindikatorer för omhändertagandet av patienter, som främst sker inom primärvården.

Syfte

Att utifrån de fyra kvalitetsindikatorerna granska astmavården till vuxna patienter (≥18 år) vid vårdcentralen Familjeläkarna i Saltsjöbaden (FLSB), samt utvärdera könsskillnader.

Material & metod

Retrospektiv studie med journalgranskning av astmapatienter (≥18) år med diagnos (ICD10 kod J45-), listade på FLSB. Sökning med Medrave M4 i journalsystemet TakeCare visade att 264 astmapatienter hade registrerat vårdbesök på vårdcentralen under studieperioden. Antalet patienter med astmadiagnos översteg mängden som kunde analyseras under studiens tidsramar. Stickprov på 106 patienter valdes ut genom Microsoft Excels slumpfunktion. Efter manuell granskning exkluderades sex patienter på grund av skyddad identitet och patienter som haft årliga undersökningar på annan enhet. Kvalitetsindikatorer eftersöktes i journaler med hjälp av Medrave och manuell granskning. PAST användes för analys.

Resultat

AKT-hälsostatus genomfördes på 51 % av patienterna, varav 47 % hade astma med hög hälsopåverkan. Spirometriundersökning låg till grund för astmadiagnos hos totalt sex patienter, motsvarande 60 % av alla nydiagnostiserade astmatiker. Dessa tre parametrar mötte ej Socialstyrelsens målnivåer. Den gällande rökavvänjning, gjorde däremot det. Tobaksvanor var journalförd i 64 fall, varav fyra patienter var aktiva rökare. Alla dessa hade erhållit information och stöd gällande rökavvänjning.

Slutsats

Rapporten visar att Familjeläkarna i Saltsjöbaden inte uppnått Socialstyrelsens kvalitetsmålnivåer för astmavård. Därför bör man implementera spirometri och fler AKT-registreringar vid alla astmautredningar och vidare studera orsakerna bakom resultaten för att ytterligare öka vårdkvaliteten.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta