Följsamhet av riktlinjer vid utredning av patienter med nydiagnostiserad depression på Norrtälje Södra vårdcentral

Författare: Ebrahim Alzaboot

E-post: EBRAHIM.ALZABOOT@TIOHUNDRA.SE

Vårdcentral arbetet utfördes på: Norrtälje Södra Vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-12-16

Vetenskaplig handledare: Helena Hvitfeldt

 

ABSTRACT

Bakgrund

Depression är en vanlig folksjukdom. Korrelationen mellan depression och somatiska sjukdomar är tydlig. Socialstyrelsen har nationella riktlinjer vid bedömning av patienter med depression. För att förbättra kvaliteten på vården vid depression bör man tidigt upptäcka förekomst av kroppsliga sjukdomar och utesluta andra psykiska sjukdomar genom att följa rekommendationen i form av somatisk statusundersökning, laboratorieprovtagning och användning av MINI-intervju.

Syfte

Att kartlägga huruvida Norrtälje södra vårdcentral följer Socialstyrelsens riktlinjer vid utredning av patienter med nydiagnostiserad depression. Ytterligare syfte är att ta reda på om det föreligger någon könsskillnad avseende följsamhet till riktlinjerna.

Material & metod

En kvantitativ retrospektiv journalstudie. Patienter med nydiagnostiserad depression, diagnoskod F.32 under perioden 2020-01-01–2020-12-31 på Norrtälje södra Vårdcentral inkluderades. Journaler studerades avseende somatiskt status (hjärta, lungor, blodtryck, tyreoidea) samt laboratorieprover (TSH, Hb, MCV, P-glukos, Kobalamin, Folat, Calcium, CDT/ PETH) och MINI-intervju två månader innan fram till två månader efter första läkarbesöket. Könsskillnad beräknades med Fishers exakta test.

Resultat

Totalt 48 patienter inkluderades. Andelen patienter som genomgick fullständigt somatiskt status var 10/48 (21%). Andelen patienter som genomgick delvis somatiskt status var 33/48 (69%). Andelen patienter som kontrollerades med fullständig laboratorieprovtagning var 2/48 (4%). Andelen patienter som kontrollerades med delvis laboratorieprovtagning var 31/48 (6%). Andelen patienter som genomgick MINI-intervju var 2/48 (4%). Det var ingen signifikant skillnad mellan könen.

Slutsats

Endast ett fåtal patienter på Norrtälje Södra Vårdcentral genomgick fullständigt somatiskt status och laboratorieprovtagning samt MINI-intervju. Det finns förbättringspotential i form av lokala rutiner och kvalitetsarbete.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta