Följs Socialstyrelsens rekommendationer för PSA-provtagning på Storvretens vårdcentral?

Författare: Aleksei Grigorev

E-post: alex.grigorev65@hotmail.com

Vårdcentral arbetet utfördes på: Storvretens Vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Teresa Leao

 

ABSTRACT

Bakgrund

Prostataspecifikt antigen (PSA) för diagnostik av prostatacancer infördes i Sverige i början av 1990-talet. Socialstyrelsens utredning visar att PSA-testning idag ofta görs utan indikation och en stor del av de testade männen är i en högre ålder där screening med PSA-prov inte har visat minska dödligheten i prostatacancer. Socialstyrelsens rekommendationer är att inte använda PSA som opportunistisk screening i åldersgrupperna 18–49 år och >75 år.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning opportunistisk PSA-screening hos män görs på Storvretens Vårdcentral.

Material & metod

Studien är en deskriptiv kvantitativ retrospektiv journalstudie av alla män mellan 2019-01-01 och 2019-12-31 lämnat PSA-prov på Storvretens Vårdcentral. Studiedeltagarna delades in i tre grupper: 18–49 år, 50–75 år och >75 år. Journaldata extraherades från journalsystemet Take Care med hjälp av programmet Medrave 4 och analyserades. För att undersöka statistisk signifikant skillnad avseende opportunistisk screening mellan den yngre och den äldre åldersgruppen användes Chi-två-test.

Resultat

Studiepopulationen bestod av 286 patienter. Andelen patienter som genomgick opportunistisk screening var 32 % (7/22) i grupp 1, 40 % (81/205) i grupp 2 och 46 % (27/59) i grupp 3. Det fanns ingen signifikant statistisk skillnad avseende andelen män som genomgick opportunistisk screening i den yngsta och den äldsta gruppen (p= 0,26).

Slutsats

Studien visar att PSA-testning som opportunistisk screening används i hög utsträckning på Storvretens Vårdcentral och att följsamheten till Socialstyrelsens rekommendationer för män yngre än 50 år respektive äldre än 75 år är låg. Utbildningsinsatser behövs för att öka följsamheten.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta