Följs centorkriterierna vid provtagning med snabbtest för streptokocker vid faryngotonsillit på Huddinge VC?

Författare: Mouna Malhotra

E-post: mouna.malhotra@regionstockholm.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Huddinge vårdcentral

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Bo-Christer Bertilson

 

ABSTRACT

Bakgrund

Faryngotonsillit är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården och vanligt skäl till antibiotikaförskrivning trots att de flesta faryngotonsilliter är virusutlösta och till stor del självläkande. Läkemedelsverket har utarbetade behandlingsrekommendationer för faryngotonsillit i öppenvården och Primärvårdskvalitet har utformat kvalitetsindikatorer när diagnostik och behandling av faryngotonsillit bedöms hålla god kvalitet.

Syfte

På Huddinge vårdcentral undersöka följsamheten till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer och uppfyllelse av Primärvårdskvalitets kvalitetsindikatorer för god kvalitet vid diagnostik och behandling av akut faryngotonsillit.

Material & metod

Studien är en retrospektiv kvantitativ journalstudie på Huddinge vårdcentral under 2019-01-01 – 2019-12-31. Studiepopulationen innefattade 200 slumpade journalanteckningar med diagnoserna akut tonsillit och faryngit. Patientjournalerna genomlästes och studiegruppen delades i två grupper utifrån uppfyllda centorkriterier (0–2/3–4).

Resultat

Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer följdes av 13% (21 fall). Andel patienter med 0–2 respektive 3–4 centorkriterier som genomgick provtagning med snabbtest var 87 % (131 fall) respektive 100 % (12 fall). Andel patienter med 0–2 respektive 3–4 centorkriterier som fick antibiotikabehandling var 60 % (90 fall) respektive 58 % (7 fall). Det förelåg ingen signifikant skillnad i andel provtagna med snabbtest eller andel antibiotikabehandlade mellan gruppen med 0–2 respektive 3–4 uppfyllda centorkriterier. Huddinge vårdcentral uppfyllde Primärvårdskvalitets kvalitetsmål andel positiva snabbtest av alla tagna snabbtest.

Slutsats

På Huddinge vårdcentral kan följsamheten till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer och uppfyllelse av Primärvårdskvalitets kvalitetsindikatorer för god kvalitet vid diagnos och behandling av faryngotonsillit förbättras framförallt avseende provtagning med snabbtest och den höga andelen antibiotikaförskrivning i gruppen 0–2 centorkriterier.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta