Digitala videomöten med läkare som konverterats till fysiska besök på Doktor.se Väsby Läkargrupp 2020

Författare: Erik Laurenfelt

E-post: Erik.Laurenfelt@doktor.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Väsby läkargrupp HLM

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Aurelija Dubicke

 

ABSTRACT

Bakgrund

Digitala videomöten, en del av digitala vårdtjänster, har de senaste åren vuxit fram som ett alternativ till den konventionella fysiska vården. I dagsläget är forskningsunderlaget skralt avseende samhällsnytta, vårdkvalité och patientsäkerhet. Denna studie ämnar sig till att skapa underlag för framtida studier om digitala videomöten.

Syfte

Studiens syfte var att ta reda på vilka digitala videomöten med nybesök hos läkare på vårdcentralen under perioden 200101–201231 som blev konverterade till fysiskt besök.

Material & metod

Studien är en kvantitativ, retrospektiv journalstudie där patienter i alla åldrar som sökt vård via digitala videomöten med KVÅ-kod ”UX007 Videomöte” studerats. Totalt identifierades 472 patienter, av dessa slumpades 100 kvinnor och 100 män i alla åldrar fram med hjälp av Medrave 4.

Resultat

19 (9,5%) av 200 patienter blev konverterade från digitalt videomöte till fysiskt besök. Anledningen till konvertering var i samtliga fall relaterade till fysisk undersökning och somatisk sjukdom. Det fanns en signifikant skillnad i andel konverterade digitala videomöten mellan somatisk sjukdom och psykisk sjukdom (somatisk sjukdom, 19 (11,4%); psykisk sjukdom, 0 (0%); p = ,0496), medan man inte fann någon signifikant skillnad mellan specialister och icke specialister i allmänmedicin (specialister, 15 (9,3%); icke-specialister, 4 (10,3%); p = ,7712).

Slutsats

Digitala videomöten verkar kunna fylla en viktig funktion baserat på den observerade låga konverteringsgrad i studien. Vidare forskning krävs för att undersöka behandlingseffekt av digitala videomöten och för att skapa förståelse för orsak till konverterade och icke konverterade ärenden.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta