Digitala vårdkontakter som konverteras till fysiska vårdkontakter på Ekerö VC - En explorativ analys av faktorer som leder till konvertering

Författare: Alexandru Mezei

E-post: alexandru.mezei@ptj.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Ekerö vårdcentral

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Solvig Ekblad

 

ABSTRACT

Bakgrund

Kommunikationen med patienter via digitala medier tar ökad plats i primärvårdsläkarnas arbete. Anledningarna till att digitala vårdkontakter konverteras till fysiska vårdkontakter är inte helt kända.

Syfte

Syfte var att undersöka (1) faktorer som leder till att läkare konverterar digitala vårdkontakter till fysiska vårdkontakter på Ekerö Vårdcentral (Ekerö VC), (2) vilka förbättringsmöjligheter det finns för att minska antalet konverterade vårdkontakter. 

Material & metod

Studien är en mixstudie; en kvantitativ retrospektiv journalstudie av vårdkontakter (N=566) av patienter som kom i kontakt med Ekerö VC via Praktikertjänst 24 (PTJ 24) under en slumpmässigt vald vecka under 2019-09-25-2020-10-07; och en kvalitativ intervjustudie med 5 läkare verksamma på Ekerö VC där materialet analyseras med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat

Studiens kvantitativa resultat visade att 44/125 (35%) vårdkontakter konverterades från digitala till fysiska vårdkontakter. Kvalitativa analysprocessen identifierade 3 kategorier (Faktorer som leder till konvertering, Faktorer som inte leder till konvertering och Förbättringsmöjligheter) med 2-5 underkategorier vardera samt ett övergripande tema (Möjligheter och hinder vid användning av digital vård). Informanterna upplevde att digital vård inte passar alla. Detta kunde leda till att vården inte ges på lika villkor och att patienterna med störst behov av vård inte får den först. Vissa informanter upplevde en ökad arbetsbörda sedan PTJ 24s införande. Samtidigt fanns det en känsla av tillfredsställelse bland läkarna relaterad till användningen av PTJ 24 i kommunikationen med patienter.

Slutsats

Konverteringen av digitala till fysiska vårdkontakter gjordes med patientsäkerhet i åtanke. Möjlighet till minskning av konverteringen finns men det skulle aldrig innebära att det kan reduceras till noll.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta