Diabetesplanen - Förbättringsarbete Diabetes i Primärvården

Jämlik hälsa och vård samt systematiskt förbättringsarbete är centrala delar för detta projekt. Vården för individer med typ 2 diabetes behöver förbättras inom primärvården för att säkerställa följsamhet till nationella riktlinjer. Projektets mål är att ge fler vårdcentraler ytterligare stöd till systematiskt förbättringsarbete.

Verksamhet: APC enhet Soma

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Projektledare: Kaija Seijboldt , Marina Stenbäck

Projektmedlemmar: Anna Ugraph Morawski, Marianne Pegelow, Efva Forsell, Nouha Saleh Stattin

Projektstart: februari 2022

 

Beskrivning

Syfte

Projektets övergripande mål är att öka hälsan och livskvalitén hos personer med diabetes och förhindrande eller förebygga diabeteskomplikationer. En riktad satsning på fortbildning och stöd till primärvården samt att öka användningen av läkemedel som förebygger hjärt- och kärlsjukdom som sedan förskrivs och följer upp.

Bakgrund

Sedan flera år finns inom diabetesområdet det nationella diabetesregistret (NDR) med ett stort antal kvalitetsindikatorer både för typ 1- och 2-diabetes. NDR bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården och utformade för att kunna jämföra i vilken mån diabetesmottagningar och primärvård följer riktlinjerna samt visa medelvärden för olika medicinska mått. Registret ger god tillgång till information om olika enheter och regioners resultat för kvalitetsindikatorerna.

Flera studier och tidigare projekt visar att det finns ojämlikheter i diabetesvården i primärvården. Primärvårdsstrategin 2019–2025, Testmiljö diabetes (2020), Diabetesplanen (2020) och Diabetesrapporten (2021) är några exempel från Region Stockholm som visar att ojämlikheterna bör åtgärdas långsiktigt.

Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) har sitt uppdrag att stödja och fortbilda primärvården inom olika ämnesområden. Kunskapsteam Diabetes Endokrin SOMA ,har coachat vårdcentraler som tackat ja till förbättringsarbete diabetes i form av workshopmodell. Nationella diabetesregistret (NDR) används för framtagande av statistik.

Utmaningen i förbättringsarbete är att vårdpersonalen ges mandat och tid att arbeta med förändringsarbete samt att APCs Kunskapsteam Diabetes, ges möjlighet att bistå med stöd till enheter som har behov.

Metod

Metoden utgörs dels av att berörda enheter får en presentation av statistik gällande resultat för HbA1c, blodtryck och blodfetter eller annan parameter som de haft i fokus. Även data kring läkemedelsförskrivning som rör blodsocker, blodtryck och blodfetter kommer framtas. Därefter planeras utifrån varje enhets behov olika fortbildningsinsatser.


Kunskapsteam Diabetes kommer att kontakta de vårdcentraler som genomfört kvalitetsarbeten 2020-2021.

 • Brev skickas om erbjudande till stöd och utbildning
 • Bokning av möte med vårdcentralsenheter som har genomfört förbättringsarbetet
 • APC initierar till ny handlingsplan efter att kvalitetsarbetet avslutats till HSf
 • APC erbjuder stöd till vårdcentralsenheter att ta fram statistik från Med Rave gällande förskrivning av de läkemededel som enheten vill fokusera på. Före- efter – och efter 6 månader och efter 12 månader
 • APC tar fram statistik och resultat i NDR
 • APC Kunskapsteam Läkemedel ger stöd till att ta fram statistik på uthämtade läkemedel (apotekets statistik)
 • Kunskapsteam diabetes dokumenterar genomförda enheters data, samt information om antal % DAS, DAL, Vilka åtgärder enheten vill ha hjälp med.

Resultat/Förväntat resultat

Prevention av hjärtkärl händelser kan genomföra genom:

 • Att öka förskrivningen av statiner för personer med risk för hjärt-kärlhändelse
 • Att öka förskrivningen av GLP1 analoger/ SGLT2 hämmare för personer med risk för hjärt-kärlhändelse
 • Att öka förskrivningen av blodtrycksläkemedel
 • Att använda riskmotorn i NDR i högre grad
 • Att undersöka den diabetiska fotens cirkulation samt sensibilitet för att identifiera eventuella cirkulationsstörningar eller neuropati. Ankeltryck vid behov. Perifer cirkulationsutredning.
 • Att öka teamarbetet på vårdenheterna samt förespråka årliga besök hos diabetessjuksköterska och läkare

Betydelse/Förväntad betydelse

Att öka hälsan och livskvaliteten hos personer med diabetes.