Diabetes mellitus typ 2 patienter med HbA1c över 70mmol/mol på Storvretens vårdcentral

Författare: Fadi Behnam

E-post: fadi.behnam@storvretensvardcentral.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Storvretens Vårdcentral

Program/kurs: VESTA VP 2021

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Jörgen Syk

 

ABSTRACT

Bakgrund

Diabetes mellitus typ 2 (DM2) är en folksjukdom som i Sverige framförallt behandlas i primärvården. Denna sjukdom monitoreras bland annat med blodprovet HbA1c. Högt HbA1c värde ökar risken för komplikationer. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska andelen patienter med DM2 och HbA1c >70mmol/mol vara under 10 %.

Syfte

Syftet är att undersöka hur DM2 patienter med HbA1c >70mmol/mol behandlas på Storvretens vårdcentral.

Material & metod

Denna studie är en kvantitativ retroaktiv journalstudie på Storvretens vårdcentral. Studien inkluderar patienter över 18 år listade på Storvretens vårdcentral med diagnos DM2 under år 2019. Studien inkluderade 447 patienter, varav 53 av dessa hade HbA1c >70mmol/mol. Data hämtades via sökmotorn Medrave och journalanteckningar i TakeCare.

Resultat

Det fanns 453 patienter med diagnos DM2 på Storvretens vårdcentral år 2019, varav 446 inkluderades i studien. Totalt hade 53/446 (11,9%) ett HbA1c >70 mmol/mol, vilket överskrider Socialstyrelsens målnivå, dock inte signifikant (p=0,18). Av dessa behandlades 45 % med glukossänkande medel, 11 % behandlades enbart med insulin, 44 % hade kombinationsbehandling och 0 % hade ingen läkemedelsbehandling. Det var signifikant fler män än kvinnor som fick glukossänkande medel (p=0,048), samt signifikant fler kvinnor än män som fick kombinationsbehandling (p=0,009), däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor vid enbart insulinbehandling (p=0,40).

Slutsats

Storvretens vårdcentral överskrider Socialstyrelsens målnivå för HbA1c med 1,9 %, dock inte signifikant. Studien visade signifikanta könsskillnader för behandlingen, där fler kvinnor fick kombinationsbehandling och fler män fick behandling med enbart glukossänkande medel. Insatser bör göras för att minska andelen DM2 patienter med HbA1c >70mmol/mol.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta