Databasstudie om utredning av långvarig smärta i Region Stockholm

Långvarig smärta är vanligt och handläggs i olika delar av sjukvården men ofta till stor del i primärvården. Basen i utredningen är anamnes och klinisk undersökning men bilddiagnostik och neurofysiologiska undersökningar förekommer. Den här studien analyserar vilka patienter som utreds med vilka metoder och i vilka delar av vården.

Verksamhet: APC Enhet Soma

Ämne: Smärta

Projektledare: Åsa Niper

Projektmedlemmar: Bo Christer Berilson, Åsa Niper

Forskningsledare: Marina Taloyan

Projektstart: 2022

Beskrivning

Syfte

Att utröna hur patienter med långvarig smärta utreds i Region Stockholm gällande radiologiska och neurofysiologiska utredningar och belysa eventuella samband mellan ålder, kön, socioekonomiska faktorer, samsjuklighet och vårdkonsumtion.

Bakgrund

Långvarig smärta är vanligt i befolkningen och sjukvården, uppskattningsvis 20% av befolkningen lider av måttlig till svår långvarig smärta som leder till försämrad hälsa. I hälso- och sjukvården, på såväl primär- som sekundärvårdsnivå, utgör smärta en mycket vanlig sökorsak.

Utredning av långvarig smärta innefattar anamnes, kroppslig undersökning men ofta även radiologiska och ibland neurofysiologiska utredningar. Klinisk bild med misstanke om allvarlig bakomliggande åkomma bör föranleda vidare utredning med bilddiagnostik, medan det inte har någon plats i grundutredning av ospecifik smärta utan alarmsymptom. Det är inte tillräckligt väl känt vilka patienter som utreds med vilka metoder.

Vårddatabaser innehåller stora mängder information och erbjuder möjligheter att analysera samband mellan diagnoser, utredningar och vårdkonsumtion. I Region Stockholm finns VAL-databaserna som möjliggör analyser på befolkningsnivå. Långvarig smärta har dock visat sig vara svåravgränsat då konsensus om definitioner delvis saknas och nuvarande kodsystem för diagnoser (ICD-10) inte behandlar långvarig smärta som en egen entitet. I ett utvecklingsarbete har forskargruppen utvecklat en modell för att i kliniska informationssystem och databaser identifiera och avgränsa patienter med långvarig smärta baserat på diagnoser och uthämtade läkemedel.

Metod

Registerstudie i VAL-databaserna.

Förväntat resultat

Eventuella skillnader i vilka patienter som utreds med vilka metoder, och om det finns skillnader mellan primär- och specialiserad vård.

Förväntad betydelse

Det är idag okänt vilka patienter som utreds med vilka metoder. Att identifiera samband utgör en grund för vidare forskning kring vilka förbestämmande faktorer som kan vara medicinskt motiverade samt om fall av ojämlik vård förekommer.