Bikeable city- modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion

Samverkansprojektet tar ett stort grepp kring frågan om låg fysisk aktivitetsnivå genom att stimulera till ökad vardagscykling. Ökad fysisk aktivitet kommer stödjas genom fem dellösningar: Fysisk aktivitet på recept (FaR), geostaket runt skolor, aktiv mobilitetsfond, cykeltågs-app samt cykel- och gångbroar i trä.

Verksamhet: APC Levnadsvanor

Ämne: Fysisk aktivitet

Målgrupp: Alla

Projektledare: Trivector Traffic AB

Projektmedlemmar: Cecilia Berg

Finansiering: Vinnova

Projektstart: 2021. 

Beskrivning

Syfte

Få fler personer att cykla i vardagen och därigenom öka hälsofrämjande fysisk aktivitet. Den ökade cyklingen i vardagen ger samhällsekonomiska vinster och ökat klimatvänligt resande.

Bakgrund

Många personer är otillräckligt fysisk aktiva för en god hälsa. Stora grupper nås inte av satsningar på organiserade aktiviteter. Fysisk aktivitet i vardagen, så som att gå och cykla, har potential att nå många.

Metod

Genom fem olika dellösningar, varav FaR är en, kommer fysisk aktivitet stödjas i två geografiska områden i Stockholm. Det ena området är Järfälla och det andra är Huddinge/Flemingsberg. Inom dellösning FaR kommer hälso- och sjukvårdsenheter utbildas i FaR-metoden och FaR kommer erbjudas tillsammans med ett digitalt stöd som utformas inom projektet.

Förväntat resultat

Ökad fysisk aktivitet och därigenom ökad hälsa.

Förväntad betydelse

Samverkansprojektet med fem dellösningar testas i två områden med plan för att kunna skalas upp och därigenom komma många människor till nytta.

Övrigt

Akademiskt primärvårdscentrum genom kunskapsteam FaR agerar som projektpart och är involverade i dellösning gällande Fysisk aktivitet på recept, FaR i projektet.