Behandling av sömnbesvär på Dalens vårdcentral

Författare: Marcus Bäckström

E-post: marcus.e.p.backstrom@gmail.com

Vårdcentral arbetet utfördes på: Dalens vårdcentral

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Holger Theobald

 

ABSTRACT

Bakgrund

Insomni är vanligt förekommande och associerat med sänkt livskvalitet, komorbiditet samt ökad vårdkonsumtion. Behandling med beroendeframkallande hypnotika i form av bensodiazepiner och ”z-läkemedel” är förknippat med negativa bieffekter och det råder osäkerhet kring långtidseffekten vid behandling av insomni. Kognitiv beteendeterapi har visats vara en effektiv behandling på både kort och lång sikt och är idag rekommenderat som förstahandsbehandling av insomni.

Syfte

Undersöka förstahandsbehandlingen för insomni på Dalens vårdcentral.

Material & metod

Studiepopulationen var patienter listade på Dalens vårdcentral, över 18 års ålder som nyinsjuknat i insomni och sökt under perioden 18-01-01 till och med 19-12-31. Totalt inkluderades 55 patienter. Statistisk analys genomfördes med chi2-test för att påvisa en eventuell statistisk signifikant skillnad i förstahandsbehandling mellan män och kvinnor samt val av läkemedel.

Resultat

Totalt 15 studiedeltagare (27%) erhöll behandling med KBT i singelterapi, 25 studiedeltagare (46%) erhöll behandling med läkemedel i singelterapi och 15 studiedeltagare (27%) erhöll en kombinationsbehandling av KBT och läkemedel. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i behandlingen mellan män och kvinnor för KBT i singelterapi (p = 0,41), läkemedel i singelterapi (p = 0,14) eller kombinationsbehandling av KBT och läkemedel (p = 0,41). 8 studiedeltagare (15%) erhöll förstahandsbehandling med beroendeframkallande hypnotika vilket var statistiskt signifikant färre än de 28 studiedeltagare (51%) som erhöll förstahandsbehandling med icke-beroendeframkallande hypnotika (p < 0,05).

Slutsats

På Dalens vårdcentral erhåller lite mer än hälften av patienterna med insomni den rekommenderade förstahandsbehandlingen i form av KBT. När läkemedel förskrivs som behandling för insomni väljs oftast icke-beroendeframkallande hypnotika.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta