Behandling av patienter med diabetes typ 2 på Boo vårdcentral - uppnås målen avseende HbA1c, blodtryck och lipider?

Författare: Ellinor Gustafsson

E-post: ellinor.gustafsson@regionstockholm.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Boo VC

Program/kurs: VESTA VP2021

Datum för godkänd rapport: 2021-11-24

Vetenskaplig handledare: Anna Andreasson

 

ABSTRACT

Bakgrund

Diabetes typ 2 (T2D) är en av våra stora folksjukdomar. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att komplikationer till T2D kan förebyggas genom att angripa flera riskfaktorer inkluderande HbA1c, blodtryck och blodfettsnivåer.

Syfte

Studien syftade till att undersöka hur väl behandlade patienterna med T2D är på Boo vårdcentral avseende HbA1c, blodtryck och LDL.

Material & metod

Studien är en retrospektiv journalbaserad tvärsnittsstudie med en studiepopulation bestående av vuxna patienter där diagnosen T2D registrerats på Boo vårdcentral under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

Resultat

Med hjälp av Medrave4 identifierades 893 patienter som uppfyllde urvalskriterierna. Av studien framgår att 9,3 % av patienterna (79 av 848 patienter) hade ett HbA1c över 70 mmol/mol vilket inte skilde sig signifikant från Socialstyrelsens mål att mindre än 10 % bör ligga så högt (p=0,50). Andelen patienter med diabetes typ 2 som uppnådde HbA1c under 52 mmol/mol var 58,4 % (495 av 848 patienter) vilket inte skilde sig inte signifikant från rikssnittet på 55,7 % (p=0,13). Vidare var andelen patienter med ett LDL-värde under 2,5 mmol/l 60,9 % (444 av 729 patienter) vilket inte skilde sig signifikant från rikssnittet på 60,5 % (p=0,83). Andelen patienter med ett blodtryck under 140/85 mmHg var 50,9 % (431 av 847 patienter) vilket var signifikant lägre än Socialstyrelsens mål att minst 65 % av patienterna ska uppnå ett blodtryck på under 140/85 mmHg (p<0,01).

Slutsats

Måluppfyllnaden för HbA1c och LDL kan anses adekvat men det finns utrymme för förbättring avseende behandling av blodtryck hos patienter med T2D på Boo vårdcentral.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta