Behandling av okomplicerad akut mediaotit hos barn mellan 1-12 år på Ronna VC. Följs behandlingsrekommendationerna?

Författare: Souhel Artan

E-post: souhel.artan@ronnavardcentral.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Ronna VC

Program/kurs: VESTA HP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Teresa Leao

 

ABSTRACT

Bakgrund

Akut mediaotit (AOM) är den vanligaste anledningen till antibiotikaförskrivning hos barn. STRAMAs behandlingsriktlinjer 2010 för handläggningen av okomplicerad akut mediaotit hos barn mellan 1–12 år rekommenderar exspektans i förstahand. Enligt SFAMS kvalitetsindikator ska penicillin V användas som förstahandsval.

Syfte

Ändamålet är att undersöka om Ronna Vårdcentral följer behandlingsrekommendationerna avseende behandling av okomplicerad AOM hos barn i åldrarna 1–12 år.

Material & metod

Kvantitativ retrospektiv journalstudie hos barn i åldrarna 1–12 år som sökte Ronna VC under perioden 2018-10-11 till 2020-09-28 och erhöll diagnoser H66.0 (Akut varig mellanöreinflammation) och H66.9 (Mellanöreinflammation). Singel proportions test användes för att se följsamheten till SFAMs kvalitetsindikatorer.

Resultat

I studien inkluderades 102 barn, varav 84 (82 %) behandlades med antibiotika och 18 (18 %) erhåll behandlingen exspektans. Av de 84 som behandlades med antibiotika erhöll 76 (90 %) PcV som förstahandsval (p=0,016). SFAMs kvalitetsindikatorsmål att <30% ska behandlas med antibiotika uppnåddes inte (p <0,001). SFAMs kvalitetsmål på att > 80 % ska behandlas med PcV uppnåddes (p=0,016).

Slutsats

Följsamhet till STRAMAs rekommendationer vid handläggning av okomplicerad AOM hos barn i åldern 1–12 år på Ronna VC var låg avseende exspektans (18%). Däremot var följsamheten till SFAMs kvalitetsmål avseende val av PcV (90%) som förstahandsval hög. Det finns stort utrymme för förbättring avseende användningen av expektans vid behandling AOM.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta