Årlig uppföljning av personer med stroke på Tallhöjdens VC

Syftet är att ge personer med stroke en trygg och säker uppföljning i det långa perspektivet.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Stroke/förvärvad hjärnskada

Målgrupp: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska

Projektledare: Carmen Wärlinge

Projektmedlemmar: Görel Rasjö Wrååk, Christina Eriksson

 

Beskrivning

Personer med stroke faller ofta mellan stolarna efter det akuta skedet. Att fånga upp patienter med stroke i primärvården är en utmaning. Syftet är att ge personer med stroke en trygg och säker uppföljning i det långa perspektivet. Detektionsgraden är generellt låg i Region Stockholm. Målet är att årligen följa upp personer med stroke som är listade på Tallhöjdens VC enligt verktyget Post Stroke Checklista.

Utifrån kunskapsstyrningen och de nationella personcentrerade strukturerade vårdförloppen som är ett nationellt arbete som pågår just nu avseende stroke/TIA där det bland annat fokuseras på årlig uppföljning så ligger arbetet väldigt rätt i tid, här tror vi att vi kan få ett stöd och att vi är ett stöd i implementeringen av dessa då vi påbörjat arbetet med strukturer och processer för målet av årlig uppföljning.

Syfte

Att erbjuda personer med stroke på Tallhöjdens VC en trygg och säker uppföljning i det långa perspektivet.

Metod

Att identifiera personer med stroke, för ett personcentrerat stöd och omhändertagande i primärvården. Diagnoskoden för stroke faller ofta bort och behöver lyftas i primärvården. Andel personer med stroke ska registeras för årlig uppföljning enligt Nationella riktlinjer för stroke. Detektionsgraden för stroke ligger lågt. Att skapa en struktur för uppföljning är viktigt för att få en så optimal vård och rehabilitering som möjligt och för att minska återinsjuknanden. APC ger stöd genom fortbildning om stroke. Data från MedRave och Primärvårdskvalitet följs upp över tid, före och efter insatsen.

Resultat/förväntade resultat

Ökad andel patienter som är identifierade med stroke, och som får en årlig uppföljning enligt Nationella riktlinjer vid stroke.

Ökad prevalens under HT 2020 men framförallt om ett år från nu då vi tror att detektionsgraden av patienter med stroke på mottagningen har ökat.

Betydelse/förväntad betydelse

Jämlik vård för personer med stroke.