Akut okomplicerad cystit hos kvinnor. Diagnostik och behandling på Din Vårdcentral Bagarmossen

Författare: Marijana Georgievski

E-post: marijana.georgievski@dvcb.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Din Vårdcentral Bagarmossen

Program/kurs: VESTA VP2020

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Solvig Ekblad

 

ABSTRACT

Bakgrund

Akut cystit hos kvinnor är en av de vanligaste orsakerna till besök inom svensk primärvård. Hos kvinnor i fertil ålder kan okomplicerad akut cystit behandlas empiriskt, det vill säga utan ytterligare diagnostik. Patienter med diffusa symtom bör utredas med urinsticka/urinodling innan behandling ges. Val av antibiotika bör ske utifrån STRAMAs behandlingsriktlinjer för att minimera risken för antibiotikaresistens.

Syfte

Att kartlägga följsamhet av STRAMAs riktlinjer för diagnostik och behandling av okomplicerad akut cystit hos kvinnor i fertil ålder på Din Vårdcentral Bagarmossen.

Material & metod

Studien var en kvantitativ retrospektiv journalbaserad studie bland listade kvinnliga patienter mellan 15–49 år som under perioden 20180101–20181231 fått någon av diagnoskoderna: N30.0 Akut cystit, N30.9 Cystit, ospecificerad eller N39.0 Urinvägsinfektion utan angiven lokalisation. Granskade variabler: urinvägsinfektionssymtom, feber, flanksmärta, genitala symtom, recidiv, komplicerande faktorer, urinsticka, urinodling, antibiotikabehandling.

Resultat

58 fall inkluderades. Kriterier för empirisk behandling uppfylldes hos 15 fall (grupp A), övriga 43 bedömdes som osäkra eller utan uppfyllda kriterier (grupp B). Av dessa 15 patienter fick 6 patienter behandling utan ytterligare diagnostik. Skillnaden i empirisk behandling i grupp A och grupp B var inte statistisk signifikant (p=0,2). Många journaler hade sparsamma uppgifter om genitala symtom och komplicerande faktorer. Övriga faktorer/variabler var väl beskrivna. 57 av 58 patienter fick antibiotikabehandling varav 55 patienter (96%) behandlades med förstavalsantibiotika.

Slutsats

STRAMAs behandlingsmål uppfylldes i studiepopulationen i största utsträckning (96%). Uppgift om genitala symtom och komplicerande faktorer saknades ofta i journalerna varför det ger möjligheter för förbättring av rutiner med avseende på diagnostik av akut cystit hos kvinnor på vårdcentralen.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta