Kalla fakta − stor enkätstudie klar i höst

Hur många är utsatta för våld i en nära relation? Finns skillnader i vem som utsätts och hur grovt våldet är? Här får du statistik över hur det ser ut i landet. Svar om hur läget ser ut i regionen ges vid ett digitalt event i höst. Då presenteras resultat av en stor enkätstudie där 6 500 kvinnor som besökt olika barnmorskemottagningar besvarat frågor kring hälsa och våldsutsatthet.

Enligt statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet) uppger 7 procent av befolkningen att de utsatts för brott i en nära relation under de senaste 12 månaderna. Var fjärde kvinna och var sjätte man har utsatts någon gång i sitt liv. Våldet mot kvinnor är grövre än mot män. Under 2018 dödades 22 kvinnor. Kvinnor är i högre grad än män utsatta för upprepat våld. Merparten polisanmäler inte. Det är vanligt att det finns barn i hemmet.  

Statistik över våld i nära relation i regionen är dock knapphändig. Ett samverkansprojekt mellan APC och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin ska bidra till att fylla kunskapsluckan.  

Under två månader vintern 2020 delades en enkät ut till kvinnor som besökte barnmorskemottagningar inom Region Stockholm. Cirka 6 500 kvinnor vid 35 barnmorskemottagningar besvarade frågor kring hälsa och levnadsvanor, men även om tidigare och nuvarande våldsutsatthet samt upplevelser av vårdens hantering och bemötande. Enkäten innehöll även ett par frågor om vårdens bemötande under pågående covid-19 pandemi. 
− Det är viktigt att ta fram regionala fakta om våldsutsatthet och upplevelser av bemötande, bland annat för att det omhändertagande en våldsutsatt person får av hälso- och sjukvården kan vara avgörande för om hon eller han väljer att berätta om sina upplevelser, säger Mia Barimani, forskningsledare vid enheten Våld i nära relationer vid APC. 

Hösten 2021 arrangerar APC ett digitalt evenemang för att presentera forskningsresultaten.  
− Tanken är att bjuda in brett, och att vi förutom att delge resultaten även får möjlighet att lyssna till experter inom området och företrädare från hälso- och sjukvården. Efter ett år med begränsad rörlighet för de flesta i samhället och där flera kvinnor blivit mördade av personer i sin närhet bara under de senaste veckorna, är det oerhört viktigt att mötas och diskutera behov, problem och lösningar, säger Ylva Elvin Nowak och fortsätter:
− Hälso- och sjukvården har en mycket viktig roll vad gäller möjlighet till upptäckt av våldsutsatthet, men syns sällan i den offentliga debatten kring detta. En del av vårt arbete handlar om att ändra på det.