Angeläget och aktuell webbutbildning om våld i nära relation

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka våld i nära relationer och stödja våldsutsatta. Den 11 maj lanseras en ny webbutbildning − speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relation och hur man på bästa sätt kan ge professionellt stöd och behandling. "Utbildningen är efterfrågad och unik, främst för det tydliga fokuset på våldsutsatthet och hälsa. Efter ett år med begränsad rörlighet för de flesta i samhället och där fem kvinnor blivit mördade av personer i sin närhet känns satsningen extra angelägen", säger Ylva Elvin Nowak från APC.

Man räknar med att runt 700 000 svenskar lever med våld i nära relation, med många gånger allvarliga psykiska och fysiska konsekvenser för den våldsutsatta. Tidig upptäckt, ett gott bemötande och stöd kan därför vara avgörande. Där har personal inom hälso-och sjukvård och tandvård en viktig roll. Men vilka tecken ska man vara uppmärksam på, hur och när ska frågor om våld ställas till patienten? Och vad man gör med svaret? Akademiskt primärvårdscentrums två-timmars webbutbildning ger verktygen du behöver för att på bästa sätt ge professionellt stöd och behandling.
− Att ställa frågan kan rädda liv. Men för att kunna bemöta en våldsutsatt person på ett bra sätt måste man själv känna sig trygg och veta hur man ska agera, och även ha förståelse för normalisering och kopplingen mellan våld och den ohälsa den skapar, menar Ylva Elvin Nowak, chef för enheten: Våld i nära relationer på APC, och en av dem som tagit fram kursen och dess innehåll.

Enligt henne är utbildningen unik i sitt slag.
− Det har saknats en webbutbildning som specifikt riktar sig till personal och chefer inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Det som främst skiljer denna utbildning från andra inom området är enligt kollegan och leg. psykolog Karin Dahlström ett mer tydligt fokus på våldsutsatthet och hälsa.
− Forskning visar att det finns en stark koppling mellan våldsutsatthet och flera olika typer av sjukdomar och symtom, inte bara vid fysiska skador. Det kan handla om depression, ångest, magbesvär, oförklarlig smärta men faktiskt även hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2, säger Karin Dahlström och tillägger:
− Eftersom hälso- och sjukvårdens uppgift är att utreda och ge adekvat behandling för de symtom patienten söker för bör även frågor om erfarenheter av våld ingå, då det ofta kan vara en bakomliggande orsak till patientens ohälsa.

Utbildning med 5 kapitel

Utbildningen är indelad i 5 kapitel, där det sista vänder sig till chefer. I varje kapitel varvas text, fakta, bilder, reflektionsfrågor och filmer.

Kapitel 1

Ger en presentation till kunskapsområdet våld i nära relationer, centrala begrepp och psykologiska processer som är typiska vid våld i nära relationer.

Kapitel 2

Beskriver våldets omfattning och hur våldet påverkar hälsan, symtom och tecken som hälso- och sjukvården ska vara uppmärksam på och sårbarhetsfaktorer.

Kapitel 3

Fokuserar på hälso- och sjukvårdens roll för att upptäcka våld i nära relationer, hur patientsäker dokumentation ska ske och vart man ska hänvisa våldsutsatta patienter.

Kapitel 4

Beskriver hur barn påverkas av att leva med våld och vilken skyldighet hälso- och sjukvården har att anmäla oro för barn, liksom hur en orosanmälan går till.

Kapitel 5

Är en fördjupning riktat till chefer och innehåller information om lokal vårdrutin, utbildning och förankring, samt uppföljning och kvalitetssäkring.

– Det är redan efterfrågan på webbutbildningen, vilket visar att intresset för området finns. Vi tror att tillgängligheten och flexibiliteten kommer att uppskattats av användarna som kan gå den enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid en arbetsplatsträff. När man är klar med utbildningen kan man skriva ut ett kursintyg, säger Karin Dahlström.

Ylva och Karins förhoppning är att webbutbildningen ska bli en naturlig del av personalens och chefernas utbildningsarsenal och även fungera som stöd för att kunna leva upp till Socialstyrelsens föreskrifter kring våld i nära relation. De välkomnar frågor kring utbildningen och dess innehåll och att man tar kontakt med teamet för att boka in digitala platsbesök och konsultationer:
– Utbildningen kan väcka många frågor. Vi är gärna med i fortsatta diskussioner och erbjuder stöd med att exempelvis ta fram lokala rutiner för hantering och upptäckt av våld i nära relationer och hur de kan användas och efterlevas på ett bra sätt, avslutar Ylva Elvin Nowak.