Öppen timme- MI snack

 • 2022-12-07

 • 13 - 14

Träffar du personer som behöver göra en förändring? För dig som är nyfiken på samtalsstilen MI (Motiverande samtal) eller som vill öva och repetera dina MI kunskaper. Varje träff inleds med en kort teoridel utifrån ett tema och sedan finns tid för övning och diskussion ex kring patientfall.

Kursdatum och tid

 • 7 december kl. 13-14
 • 7 februari kl. 13-14
 • 7 mars kl. 13-14
 • 13 april kl. 13-14
 • 25 maj kl. 13-14

Ingen föranmälan krävs. Länk för inloggning finns tillgänglig här på sidan from en vecka innan respektive tillfälle.

Innehåll

 • 7 dec- Samtalsverktyg för att öka motivationen till förändring
 • 7 feb- Hur kan vi inleda ett samtal som kan vara känsligt eller svårt?
 • 7 mars- Vi har så mycket kunskap och råd som vi vill förmedla, hur kan vi göra det på MI- vis? 
 • 13 april- Hur kan vi använda och anpassa MI till personer med kognitiva svårigheter?
 • 25 maj- Smakprov på hur MI kan användas i gruppbehandling vilka skillnader och likheter finns vid enskilda samtal. 

Lärandemål

 • Ökad kännedom om samtalsmetoden MI (Motiverande samtal)
 • Prova på några MI-färdigheter

Föreläsare

Jenny Lindrot leg dietist och MI-utbildare

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Rehabkoordinator, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Länk till 7 december

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZmZGNmYWUtOTAzNy00MWQ5LThmMDItMjBlZTA2ZTVmOGRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%222a20b6d4-f77b-4127-a33c-bbc5ad162a6c%22%7d

 

 

APC, Målgrupp, Alla, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Ämne, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator