Motiverande Samtal, MI bas (FULLBOKAD)

  • 2023-12-24

  • 9 - 12

  • Dag 1 är IRL, Torsplan lokal KANEL, plan 8. Resterande dagar via Teams

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Kursen ger en genomgång av motivation och praktisk tillämpning av metoden. Du som behandlare får öva på strategier, verktyg och förhållningssätt som kan vara hjälpsamma i möten, för att locka fram och stärka en förändringsprocess. Kursen erbjuder även stöd i implementering av MI på din arbetsplats efter avslutad kurs.

Kursdatum och tid

Dag 1: 20/9 kl 9-16 IRL, Torsplan lokal KANEL, plan 8

Dag 2: 25/10 kl 9-16 Digitalt via Teams 

Dag 3: 30/11 kl 9-16 Digitalt via Teams 

Dag 4: 24/1 2024 kl 9-12 Digitalt via Teams 

Det är obligatorisk närvaro alla dagar

Anmäl dig senast 6/9

För att delta digitalt behöver du: 

En dator med kamera och högtalare/mikrofon, stabil nätverksuppkoppling samt ha Teamsappen installerad på din dator. Den mailadress du anmäler dig till kursen med skall vara samma som du använder i Teams. Du behöver också ha möjlighet till en ostörd miljö. Det är obligatorisk närvaro alla dagar då många praktiska moment i form av gruppövningar/rollspel.

Innehåll

Teori och praktiska övningar

• Två hemuppgifter

Totalt 3 ½ dagar fördelade över tid för att kunna öva praktiskt. OBS! Räkna med ytterligare ca 1 dag självständigt arbete med obligatoriska hemuppgifter.

Hemuppgift 1: Transkribering och kodning av eget inspelat samtal (med kollega, anhörig, ej patient). Tänk på att transkribering tar tid. Liksom att lyssna igenom ditt samtal för att kunna reflektera och svara skriftligt på frågor om ditt eget lärande av MI.

Hemuppgift 2: Samtala med din chef om hur MI kan implementeras på arbetsplatsen i syfte att vidmakthålla MI kompetensen.

För att få kursintyg behöver du genomfört och avslutat alla kursmoment inom ett år.

Lärandemål

• Stärka dina empatiska samtalsfärdigheter för att uppnå personcentrerad vård

• Känna till olika begrepp inom MI samtalsstil: MI-andan (förhållningssättet i MI), samtalsfärdigheter BÖRS, motiverande strategier/verktyg, samtalets fyra  processer, motivation, ambivalens, förändringsprat, bibehållande/status quo prat, diskrepans och dissonans

• Visa prov på praktisk tillämpning av MI samtalsstil

• Känna till grunderna i kodning av samtal enligt MITI och CLAMI samt visa prov på enkel kodning av eget samtal

• Visa prov på att ge återkoppling i MI-anda

• Reflektera över och planera för implementering av MI

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan, ST-läkare, Undersköterska

Kursansvariga

Anne Claesson och Jenny Lindrot, vårdutvecklingsledare, APC, MINT certifierade MI tränare och medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Kostnad

KOSTNADSFRI

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före
kursstart. 

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning

 

 

 

 

 

APC, Målgrupp, Alla, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Undersköterska, Ämne, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning