Interprofessionell nätverksträff Cancer i Primärvården

  • 2021-04-29

  • 15 - 16

  • Digitalt via Teams

APC startar ett nätverk för cancerintresserade läkare och sjuksköterskor i primärvården! Kunskapsteam CaPrim på Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) vill etablera ett nätverk av läkare och sjuksköterskor som har ett särskilt intresse för cancersjukdomar i primärvården. Välkommen på en första nätverksträff via Teams.

Datum och tid

29 april kl. 15-16

Innehåll

Primärvårdens medarbetare har lyft ett stort behov av ökad kunskap om hur man på vårdcentralen/husläkarmottagningen eller i den basala hemsjukvården handlägger medicinska och omvårdnadsrelaterade kliniska frågor hos patienter som har eller har haft cancer. Läkare och sjuksköterskor i primärvården möter personer med cancer genom hela vårdkedjan, från diagnos till rehabilitering. Kunskaper behövs därför gällande prevention, alarmsymtom, sekundär- och tertiärprevention samt omhändertagande av sena biverkningar och komplikationer efter cancerbehandling.

Exempel på frågor som kan uppstå:

  • Hur påverkar cancersjukdomen behandlingen eller prognosen av de andra sjukdomarna patienten har?
  • Hur tänker vi kring infektionskänslighet?
  • Hur gör vi med sårvård? - Vilka nutritionsråd kan vi ge?
  • Vilka insatser finns för patienter som upplever fatigue efter cancerbehandling?
  • Vad behöver jag följa upp angående patientens fysiska aktivitet?
  • Hur kan vi i primärvården behandla och följa upp eventuell lymfödemproblematik?
  • Hur hanterar vi depression eller rädsla kring återfall?

Föreläsare

Lenita Lundin, Cancerrådgivningen

Målgrupp

Arbetesterapeut
Dietist
Distriktssköterska
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Läkare
Psykolog
Sjuksköterska
Specialistläkare, allmänmedicin
Specialistläkare, annat
ST-läkare

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Claire Micaux

Koordinator
Distriktssköterska
Med. dr

Kommentar

Vi vill bjuda in till interprofessionella, fortbildningsinriktade nätverksträffar på ca en timme, 2-3 gånger per termin. Träffarna kommer att ske digitalt via Teams tills vidare. De ger möjlighet till kollegiala diskussioner om aktuella fall och frågor, återkoppling och även riktad fortbildning på de teman som nätverket önskar. Det är också tänkt att medlemmarna i nätverket ska vara delaktiga i att utveckla nätverksträffarna såväl somt CaPrims andra fortbildningsaktiviteter, utifrån verksamheternas aktuella behov. Gruppen är öppen och det går bra att delta när det passar verksamheten. Vi ser dock gärna att minst en läkare och en sjuksköterska från varje enhet regelbundet är med då både professionsspecifika och interprofessionella fortbildningsaktiviteter blir aktuella. Även andra personalkategorier är välkomna att delta vid intresse. Ett första informationsmöte kombinerat med seminarium på temat "Vanliga frågor hos Cancerrådgivningen".

Kunskapsteam CaPrim vid APC

CaPrim består av allmänläkare, distriktssköterska, fysioterapeut och kurator. Teamet har sedan 2017 till uppgift att tillgodose primärvårdens fortbildningsbehov när det gäller cancer. Vi bedriver också forskning och utvecklingsarbeten i vårdens vardag. Bland annat har CaPrim framgångsrikt stöttat implementeringen av standardiserade vårdförlopp och driver nu två större utvecklingsprojekt; breddinförande av teledermatoskopi för tidig upptäckt av hudcancer och pilotprojekt kring aktiva överlämningar för tryggare rehabilitering av personer som behandlats för cancer. Utöver detta har vi föreläsningsverksamhet om bland annat alarmsymtom och cancerrehabilitering samt erbjuder kurser i grundläggande cancervård och medicinsk lymfterapi.

Vid intresse

Vänligen återkom till teamkoordinator Claire Micaux (claire.micaux@sll.se) med kontaktuppgifter inklusive aktuella mejladresser dit inbjudan och Teamslänk kan skickas.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Läkare, Psykolog, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Ämne, Cancer, Rehabilitering, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Nätverksträff