Grundläggande cancervård

  • 2024-04-18

  • 8 - 16.30

  • Digitalt via Teams/Zoom

Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar. Ungefär 69 000 personer insjuknar varje år och det lever en halv miljon människor i Sverige som har eller har haft cancersjukdom. Välkommen till kursen där du får kunskaper om hela cancerprocessen; utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård.

Medarrangör

Palliativt kunskapscentrum

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Kursdatum och tid

11, 18, 25 april kl. 8.00-16.30

Anmäl dig senast 14 april

Innehåll

Kursen omfattar hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

  • Beskriva cancerepidemiologi d.v.s. utbredning, orsaker och förlopp
  • Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar (både akuta och sena) och hur de kan behandlas och lindras
  • Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med t.ex. cancerrehabilitering, primärvård, hemsjukvård, ASIH, kommunal vård- och omsorg och den specialiserade palliativa vården
  • Bedöma patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning

Föreläsare

Personal från primärvård, sekundärvård och rehabilitering föreläser. Kursen är ett samarbete mellan Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland och Palliativt kunskapscentrum.

Målgrupp

All hälso- och sjukvårdpersonal

Kostnad

Kursen är kostnadsfri

Kontaktuppgifter

Se strax intill

Arrangörer

  • Akademiskt primärvårdscentrum
  • Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
  • Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Kommentar

Anmälan sker via PKCs hemsida, se nedan.

https://www.pkc.regionstockholm.se/utbildning/aktuella-utbildningar/grundlaggande-cancervard-vt24/

 

 

 

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Cancer, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Cancersjukdomar