Caseseminarium på Huddinge/Flemingsbergs AVC

  • 2021-12-08

  • 13 - 16

  • Digitalt via Zoom

Ett utbildningstillfälle där studenter från olika professioner får diskutera och planera en medverkande patients vård och rehabilitering.

Aktivitet

Vi diskuterar tillsammans med en patient hens vård och rehabilitering för ökad kunskap och förståelse i de olika perspektiven.

Lärandemål

Att få ökad förståelse för andra professioners arbete om aktuellt fall. Att utveckla färdigheter och förhållningssätt till teamarbete och kommunikationer över professionsgränserna.

Målgrupp

Alla studenter, oavsett profession, som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården.

Anmälan

Anmälan görs via e-post till jacek.kaczynski@prvard.se

APC, Student, AVC Huddinge-Flemingsberg, Digital utbildning (Teams/Zoom), Case-seminarium